Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine kohustuste üleandmiseks, Poordi tänav T2 kinnistu osalise väljaehitamise ja hüpoteekidega tagavate nõuete muutmise kokkuleppe sõlmimine, Kai tn 3 kinnistu hoonestamise tähtaegade muutmine, nõusoleku andmine hüpoteegikande muutmiseks ja kinnistusraamatu kannete järjekoha muutmiseks
Tallinna Linnavalitsus 01.06.2016 korraldus number 858
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

1. juuni

2016 nr

858-k

Nõusoleku andmine kohustuste üleandmiseks, Poordi tänav T2 kinnistu osalise väljaehitamise ja hüpoteekidega tagavate nõuete muutmise kokkuleppe sõlmimine, Kai tn 3 kinnistu hoonestamise  tähtaegade muutmine, nõusoleku andmine hüpoteegikande muutmiseks ja kinnistusraamatu kannete järjekoha muutmiseks

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5, võlaõigusseaduse § 13 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 138 "Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük", Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2000 korraldusega nr 2689-k "Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük", 18. septembri 2002 korraldusega nr 2315-k "Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine", 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k "Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas", 27. veebruari 2008 korraldusega nr 301-k "Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistu ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine, asjaõiguste järjekoha muutmise kokkulepe ja nõusoleku andmine hüpoteegikande muutmiseks", 23. aprilli 2008 korraldusega nr 711-k "Nõusoleku andmine Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelisel alal asuvate kinnistute piiride ja pindalade ning kinnistuid koormavate asjaõiguste kannete muutmiseks", Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 2009 korraldusega nr 368-k "Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine", Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2009 korraldusega nr 2103-k „Kokkuleppe sõlmimine Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelisel alal asuvaid kinnistuid koormavate asjaõiguste kannete püsimajäämiseks ja volituste andmine Priit Pärtelpojale kokkuleppe sõlmimiseks“, Tallinna Linnavalitsuse 16. novembri 2011 korraldusega nr 1791-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu ning kinnistutele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu muutmine“, Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2013 korraldusega nr 898-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine, Poordi tn T2 kinnistu osalise väljaehitamise kokkuleppe sõlmimine ning hüpoteekide jagamine osahüpoteekideks“ , Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2015 korraldusega nr 1074-k „Nõusoleku andmine Poordi tn 1, Poordi tn 3 ja Poordi tn 5  kinnistutega seotud kohustuste üleandmiseks ja lõpetamiseks, kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud eelmärgete, ostueesõiguste ja hüpoteekide kustutamiseks, isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning kinnistute väljaehitamise kokkuleppe sõlmimine“ ning tulenevalt 18. mail 2001 Tallinna linna ja AS ÜHENDATUD KAPITAL vahel sõlmitud ostu-müügi lepingust, ostueesõiguse seadmise lepingust ja hüpoteekide seadmise lepingust; 7. oktoobril 2002 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust ja avaldusest vastuväidete kustutamiseks; 22. novembril 2006 Skanska EMV Aktsiaselts, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Tallinna linna vahel sõlmitud kinnistustele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingust; 22. augustil 2006 Tallinna linna ja Admiraliteedi Arenduse AS vahel sõlmitud lepingust nr TT-13/K-06; 4. märtsil 2008 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust, kokkulepetest kinnistuid koormavate piiratud asjaõiguste järjekohtade muutmise kohta, ühishüpoteekide muutmise lepingust ja asjaõiguslepingutest; 31. märtsil 2009 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust; 15. detsembril 2009 AS Swedbank, Tallinna linna, DeltaMax Group OÜ ja AS Celia Crowd vahel sõlmitud lepingust; 16. detsember 2009 kohtutäitur Kristiina Feinman, DeltaMax Group OÜ, Swedbank AS ja Tallinna linna vahel sõlmitud keelumärgete, eelmärgete, ostueesõiguste ja hüpoteekide kustutamise avaldusest, kokkulepetest ühishüpoteekide ja ostueesõiguste püsima jäämise kohta, ühishüpoteegiga tagatud nõuete muutmise lepingust ja asjaõiguslepingust; 15. detsembril 2011 Tallinna linna, Skanska EMV AS ja DeltaMax Group OÜ vahel sõlmitud lepingute muutmise lepingust ja avaldustest eelmärgete kinnistamiseks; 28. juunil 2013 Skanska AS, DeltaMax Group OÜ, Kai 1 OÜ ja Tallinna linna vahel sõlmitud kokkulepetest ehitamiskohustuse kohta, hüpoteekide osahüpoteekideks jagamise ja osahüpoteekidega tagatud nõuete kohta, 18. mai 2001 lepingu muutmise lepingust, lepingust tulenevate kohustuste osalise ülevõtmise lepingust, hüpoteekide kustutamise ja reaalservituudi seadmise lepingust ning asjaõiguslepingutest ja kinnistamisavaldustest, 13. juulil 2015 Poordi 3 OÜ, OÜ Poordi 1, Skanska AS, AS LHV Pank ja Tallinna linna vahel sõlmitud õiguste ja kohustuste üleandmise lepingust, kohustuste lõpetamise kokkuleppest, eelmärgete, ostueesõiguste ja hüpoteekide kustutamise kokkuleppest, isiklike kasutusõiguste seadmise lepingust, ühishüpoteegi seadmise lepingust, asjaõiguslepingutest ning DeltaMax Group OÜ 28. aprilli 2016 taotlusest

1. Nõustuda, et Porto Franco OÜ (registrikood nr 12799764) võtab DeltaMax Group OÜ-lt (registrikood nr 11691875) üle alljärgnevad lepingulised kohustused:

1.1 18. mail 2001 Tallinna linna ja AS ÜHENDATUD KAPITAL vahel sõlmitud ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingust (edaspidi 18. mai 2001 Leping) võtab Porto Franco OÜ üle Kai tn 4 (kinnistusregistriosa nr 24026601), Kuunari tn 5 (kinnistusregistriosa nr 3106501), Kaljase tn 4 (kinnistusregistriosa nr 24026701), Kaljase tänav/Koge tänav (kinnistusregistriosa nr 24026801), Kuunari tn 3 (kinnistusregistriosa nr 24026901), Kuunari tn 7 (kinnistusregistriosa nr 24027001), Laeva tn 3 (kinnistusregistriosa nr 24027101), Laeva tänav T6 (kinnistusregistriosa nr 24027201), Kaljase tn 6 // Poordi tn 4 (kinnistusregistriosa nr 24027301) kinnistuid puudutavas osas:

1.1.1  punktis 4.5  sätestatud hoonestamiskohustuse. Seoses eelnimetatud hoonestamiskohustuse ülevõtmisega loetakse Porto Franco OÜ suhtes kehtivaks ka 18. mai 2001 Lepingu punkt 6.1 koos selle alapunktidega ning Porto Franco OÜ võtab üle 18. mai 2001 Lepingu punktidest 6.2-6.4 tulenevad hoonestamiskohustuse rikkumise korral tasumisele kuuluvate leppetrahvide maksmise kohustused;

1.1.2 punktis 4.6 sätestatud võõrandamiskohustuse ning samast lepingupunktist tuleneva võõrandamiskohustuse rikkumise korral tasumisele kuuluva leppetrahvi maksmise kohustuse;

1.2 22. novembril 2006 Skanska EMV Aktsiaselts, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Tallinna linna vahel sõlmitud kinnistutele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingust (edaspidi 22. novembri 2006 Leping) võtab Porto Franco OÜ üle korralduse punktis 1.1 nimetatud kinnistuid puudutavas osas lepingu punktides 4 ja 5 sätestatud isikliku kasutusõigusega koormatud kinnistu omaniku kohustused, muu hulgas lepingupunktist 5.7 tuleneva kohustuse tagada Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k kehtestatud „Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringuga“ ette nähtud teede ja linnaväljakute ning üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamine;

2. Lugeda Porto Franco OÜ suhtes kehtivaks korralduse punktis 1 nimetatud ülevõetud kohustustega seotud õigused, sh 18. mai 2001 Lepingu punktist 5.3 tulenev õigus nõuda kinnistuid koormava ostueesõiguse kustutamist pärast seda, kui kinnistud on täielikult hoonestatud vastavalt 18. mai 2001 Lepingu punktile 4.5.

3. Nõustuda, et Kai tn 3 kinnistut puudutavas osas täidab korralduse punktis 1 nimetatud kohustused Tallinna linna ees ja teostab nendest kohustustest tulenevaid õigusi DeltaMax Group OÜ ning DeltaMax Group OÜ vabastatakse korralduse punktis 1 nimetatud kohustuste täitmisest korralduse punktis 1 nimetatud kinnistuid puudutavas osas.

4. Sõlmida Porto Franco OÜ-ga kokkulepe Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k kehtestatud detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) kohaste ehitiste osaliseks väljaehitamiseks järgmistel tingimustel:

4.1 Porto Franco OÜ ehitab oma kulul vähemalt 75% ulatuses detailplaneeringu kohase avalikult kasutatava tee koos selle juurde kuuluva üldkasutatava haljastuse, tänavavalgustuse ja sademevee kanalisatsioonitorustikuga Poordi tänav T2 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 3106701), Poordi tänav T1 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 25110701), Laeva tänav T1 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 17983801) ja Ahtri tänav 1a kinnistule (kinnistusregistriosa nr 1614701) kuni Ahtri tänava äärse kõnniteeni vastavalt korralduse lisas olevale skeemile (väljaehitatava kinnistuosa laius ning täpne ruutmeetrite arv selguvad projekteerimise käigus) hiljemalt 1. novembriks 2019;

4.2 korralduse punktis 4.1 nimetatud kohustused loetakse täidetuks, kui korralduse punktis 4.1 nimetatud ehitistele on väljastatud kasutusluba;

4.3 Porto Franco OÜ on kohustatud tasuma Tallinna linnale korralduse punktis 4.1 nimetatud kohustuse tähtajaks täitmata jätmise korral kohustuse täitmise asendamiseks leppetrahvi, mis vastab korralduse punktis 4.1 nimetatud ehitiste maksumusele vastavalt teostamata jäänud ehitustööde maksumusele. Teostamata tööde maksumus määratakse kindlaks Porto Franco OÜ kulul Tallinna linna tellitud ekspertarvamusega.

5. Sõlmida Porto Franco OÜ-ga kokkulepe, mille kohaselt annab Porto Franco OÜ korralduse punktis 1.1 nimetatud kinnistute võõrandamisel või hoonestusõigusega koormamisel kinnistute omandajale või hoonestajale üle punktides 1 ja 4 nimetatud kohustused.

6. Sõlmida Porto Franco OÜ-ga kokkulepe, mille kohaselt on korralduse punktis 1.1 nimetatud kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud ühishüpoteekidega tagatud kõik Tallinna linna nõuded, mis tulenevad 18. mai 2001 Lepingust ja 22. novembri 2006 Lepingust korralduse punktis 1.1 nimetatud kinnistuid puudutavas osas ning käesoleva korralduse punktides 4 ja 5 nimetatud kokkuleppetest.

7. Sõlmida DeltaMax Group OÜ-ga kokkulepe, mille kohaselt DeltaMax Group OÜ võib 18. mai 2001 Lepingu punktides 4.5 ja 6.1.2 sätestatud kohustused Kai tn 3 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 24023501) suhtes täita erinevalt nimetatud lepingupunktides sätestatust alljärgnevalt:

7.1 DeltaMax Group OÜ kohustub Kai tn 3 kinnistu hoonestama vastavalt kehtivale detailplaneeringule hiljemalt 1. märtsil 2024;

7.2 DeltaMax Group OÜ loetakse 18. mai 2001 Lepingus sätestatud hoonestamiskohustust rikkunuks, kui DeltaMax Group OÜ ei ole Kai tn 3 kinnistu hoonestamist alustanud hiljemalt 1. märtsil 2022.

8. Nõustuda Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 24023501 neljandasse jakku Natalie Tederi (isikukood 46612250291) kasuks sisse kantud hüpoteegi  järjekoha muutmisega selliselt, et Tallinna linna kasuks ühele ja samale teisele järjekohale kolmandasse jakku kantud omandi üleandmise nõuet tagav eelmärge ja neljandasse jakku kantud hüpoteek astuvad järjekohas tagasi ning saavad järjekoha Natalie Tederi kasuks seatud hüpoteegi järel ning Natalie Tederi kasuks seatud hüpoteek saab järjekoha Tallinna linna kasuks kantud omandi üleandmise nõuet tagava eelmärke ja Tallinna linna kasuks seatud hüpoteegi ees ning Tallinna linna kasuks kolmandasse jakku kantud ostueesõiguse ja Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse sissekandmist tagava eelmärke järel.

9. Nõustuda, et Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 24023501 neljandasse jakku Natalie Tederi kasuks sisse kantud hüpoteegi hüpoteegisummat suurendatakse 7 000 000 (seitsme miljoni) euro võrra ja kantakse senise hüpoteegisumma asemel kinnistusraamatusse hüpoteegisummana 8 000 000 (kaheksa miljonit) eurot, kusjuures nimetatud hüpoteegi suurendamine võib toimuda ühe või mitme tehinguna. Käesolevas punktis sätestatu kehtib ka hüpoteegipidaja muutumisel.

10. Tallinna Linnavaraametil:

10.1 korraldada punktides 1-9 sätestatu realiseerimiseks kokkulepete sõlmimine ja tahteavalduste tegemine, sh kinnistamisavalduste esitamine tingimusel, et kõik tehingutega seotud kulud tasuvad DeltaMax Group OÜ ja Porto Franco OÜ;

10.2 teha korraldus teatavaks DeltaMax Group OÜ-le, Porto Franco OÜ-le.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Ehitatavate teerajatiste skeem