Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tähetorni tn 98 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 25.05.2016 korraldus number 817
Redaktsiooni kehtivus:25.05.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25.. mai 2016 nr 817-k

Tähetorni tn 98 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ning § 6 p-de 1, 2, 3, 5 ja p 13 alapunkti 2, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 14 lg 6, § 15 lg 1 ja lg 4, § 16 lg 1 p 1 ja lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. aprilli 2016 korraldusega nr 536-k “Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas“ ja Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2016 otsusega nr 37, millega kehtestati osaliselt „Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneering kruntide positsioon 1-12 ja 17-23 osas“ ning tulenevalt kinnistu omaniku OÜ Tähetorni Arendus 2. mail 2016 registreeritud taotlusest

1. Muuta Haabersti linnaosas Tähetorni tn 98 katastriüksuse (kinnistusregistriosa nr 14172301, katastritunnus 78406:605:0240, sihtotstarve tootmismaa 70% ja ärimaa 30%) aadress ja määrata sihtotstarbed vastavalt osaliselt kehtestatud Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringule kruntide positsioon 1-12 ja 17-23 osas alljärgnevalt:

1.1 uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Karjatse tn 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 18 on sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.1.2 Rehelepa põik 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.3 Rehelepa põik 2 // 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.4 Rehelepa põik 6 // 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.5 Rehelepa põik, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 21 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.6 Rehelepa tn 1 // 3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 7 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.7 Rehelepa tn 2 // 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 6 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.8 Rehelepa tn 5 // 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 8 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.9 Rehelepa tn 6 // 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 5 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.10 Rehelepa tn 9 // 11, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 9 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.11 Rehelepa tn 10 // 12, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.12 Rehelepa tn 13 // 15, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 10 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.13 Rehelepa tn 14, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 22 on sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.14 Rehelepa tn 16 // 18, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 11 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.15 Rehelepa tn 17, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 17 on sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.1.16 Rehelepa tn 19, sihtotstarve tootmismaa 70% ja ärimaa 30%;

1.1.17 Rehelepa tn 20 // 22, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 12 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.18 Rehelepa tänav T1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 20 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.19 Rehelepa tänav T2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 19 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.20 Rehelepa tänav T3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 23 on sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Häirekeskusele ja OÜ-le Tähetorni Arendus.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär