Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk o 16.10.2014 nr 153
Akt viitab
 
Tvk m 13.06.2013 nr 29
 
Tvk m 13.06.2013 nr 39
 
Tvk o 04.11.2010 nr 255
Aktile viitab
 
Tlv p 14.06.2017 nr 27
 
Tlv p 17.05.2017 nr 23
 
Tlv p 13.03.2017 nr 12
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart
Tallinna Linnavolikogu 19.05.2016 otsus number 84
Redaktsiooni kehtivus:19.05.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

19. mai 2016 nr 84

Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 5 p-de 1 ja 2 alusel, arvestades Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2014 otsuse nr 153 „Ideekonkursi „Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart“ korraldamine ja ülesande andmine linnavalitsusele“ alusel korraldatud ideekonkursi tulemusi, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2011 otsusega nr 255 „Strateegia „Tallinn 2030“ kinnitamine“, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 29 „Tallinna arengukava 2014-2020“ ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 39 „Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018“ ning lähtudes linnavolikogu innovatsioonikomisjoni ettepanekust

1. Kanda Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardile järgmised objektid.

A. Lähiperspektiivis realiseeritavad objektid:

1. jalgrataste kasutamisvõimaluste arendamine;

2. kogukondlik linnapõllumajandus;

3. meretramm;

4. nutilahendused Tallinna elanikele ja külalistele;

5. Vabaduse väljaku teise etapi väljaehitamine;

6. õhus leviv vaba internet.

B. Keskpikas perspektiivis realiseeritavad objektid:

7. isesõitvate autode pilootprojekt;

8. kergliiklusteede arendamine;

9. kesklinna ja sadamate sidumine kõnniteede ja kergliiklusteedega.

C. Pikemas perspektiivis realiseeritavad objektid:

10. Rail Balticu ja Ülemiste ühistranspordisõlme arendamine;

11. Tallinna-Helsingi tunnel.

2. Tallinna innovatsiooniliste lahenduste teekaardi objektide nimekiri on suunanäitaja konkreetsete rahastamisotsuste kavandamisel.

3. Teekaardile kantud objektide eesmärk, sisu ja eeldatav tulemus on toodud käesoleva otsuse lisas „Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardi objektide sisukirjeldused“.

4. Tallinna Linnavalitsusel arvestada Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardi nimekirja kantud objektidega linna arengu kavandamisel ning linnaeelarve ja teiste linna arengudokumentide koostamisel. Teekaardile kantud objektide nimekiri vaadatakse Tallinna Linnavolikogus üle kord kolme aasta jooksul.

5. Tallinna Linnavalitsusel töötada välja tegevusplaanid teekaardi objektide elluviimiseks koos vajalike eelarvete ja ajakavadega. Objektide elluviimisesse kaasata võimaluse korral ettevõtteid, organisatsioone ja kolmanda sektori organisatsioone.

6. Lähiperspektiivis realiseeritavate objektide maksumus ja ajakava töötada välja ja esitada Tallinna Linnavolikogule kuue kuu ning keskpikas ja pikemas perspektiivis realiseeritavate objektide ligikaudne maksumus ja ajakava kaheteistkümne kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016
otsuse nr 84
LISA

Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardi objektide sisukirjeldused

A. Lähiperspektiivis realiseeritavad objektid

1. Jalgrataste kasutamisvõimaluste arendamine

Eesmärk on edendada jalgsi ja kergliiklusvahenditega liikumise võimalusi Tallinnas.

Objekt on kantud teekaardile ideekonkursi tulemuse, linna arengudokumentide „Strateegia „Tallinn 2030““ ja „Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018“ põhjal vastuvõetud tegevuskavade alusel ning lähtudes „Tallinna positiivsest programmist 2014-2018“.

Objekt on otseselt seotud teekaardi objektidega nr 8 „kergliiklusteede arendamine“ ja nr 9 „kesklinna ja sadamate sidumine kõnniteede ja kergliiklusteedega“.

Tulemuseks on linnaruumi muutumine inimkesksemaks, inimeste tervisliku käitumise harjumuste kasv, autostumise ja saaste vähenemine. Objekt seostub Tallinna kui rohelise pealinna ideega.

2. Kogukondlik linnapõllumajandus

Eesmärk on parandada Tallinna elanike heaolu ja luua isetegemise võimalusi pakkuvat, rohelist, uutmoodi linnaruumi.

Objekt on kantud teekaardile ideekonkursi tulemuse põhjal.

Tulemusena kasvab kogukondade sidusus, inimeste vaba aeg muutub sisukamaks, lisandub uus vaatenurk rohelise pealinna ideestikku, linna miljöö muutub mitmekesisemaks ja meeleolukamaks.

3. Meretramm

Eesmärk on ühendada Tallinna laheäärsed rannapromenaadi lõigud veetee kaudu.

Objekt on kantud teekaardile ideekonkursi tulemuse põhjal.

Tulemusena tekib Tallinna täiendav transpordiskeem, suureneb linna avatus merele ja kasvab mereääre miljööväärtuslikkus. Võimalik on koostöö lähivaldadega, eeskätt Viimsi vallaga.

4. Nutilahendused Tallinna elanikele ja külalistele

Eesmärk on pakkuda Tallinna elanikele ja külalistele mitmesuguseid nutilahendusi ja interaktiivseid arendusi.

Objekt on kantud teekaardile ideekonkursi tulemuse põhjal.

Tulemusena paraneb oluliselt võimalus kasutada linnaruumis uusi innovaatilisi lahendusi, sealhulgas tutvuda Tallinna ja selle vanalinna väärtuste ja ajalooga ning kaasata inimesi avaliku ruumi planeerimise protsessi.

5. Vabaduse väljaku teise etapi väljaehitamine

Eesmärk on viia lõpuni Vabaduse väljaku väljaehitamine.

Objekt on kantud teekaardile 1998. aastal läbiviidud Vabaduse väljaku ideekavandite konkursi tulemuste põhjal.

Tulemuseks on arhitektuuriliselt täiuslikum, avarama ruumiga Tallinna keskväljak. Visuaalselt paraneb iidse bastionimüüri vaadeldavus. Luuakse avaramad võimalused ülelinnaliste, üleriigiliste ja rahvusvaheliste ürituste, kontsertide ning muude ettevõtmiste korraldamiseks. Tekib võimalus luua roheline vöönd ümber vanalinna.

6. Õhus leviv vaba internet

Eesmärk on luua olukord, kus Tallinna vanalinna ja vanalinnaga vahetult piirneva kesklinna kohvikutes, restoranides, hotellides, ühiskondlikes hoonetes, kaubanduskeskustes ja avalikus ruumis oleks võimalikult vabalt kättesaadav ja võimalikult hea kvaliteediga üle õhu leviv internetiühendus.

Objekt on kantud teekaardile Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 otsuse nr 133 „Programmi „Tallinn - vaba interneti linn“ algatamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel.

Tulemuseks on Tallinnale täiendava brändi loomine - „Vaba internet kõikjal. Kiire ja püsiv“ -, mis aitaks edendada turismi ja äritegevust ning suurendada Tallinna innovaatilisust.

B. Keskpikas perspektiivis realiseeritavad objektid

7. Isesõitvate autode pilootprojekt

Eesmärk on, et Tallinnast saaks üks esimesi linnu Euroopas, kus isesõitvad autod on reaalselt kasutuses.

Objekt on kantud teekaardile ideekonkursi tulemuse põhjal.

Tulemuseks on impulss Tallinna arengusse, järk-järgult kogu linnaruumi haarav innovaatiline arendus toob kaasa teadmussiirde ja uute töökohtade kasvu. Linnaruumis liikumine teiseneb oluliselt ja linnakeskkond paraneb.

8. Kergliiklusteede arendamine

Eesmärk on arendada kergliiklusteede võrku, siduda Tallinna linnaosad ja kesklinn, samuti linnaosad omavahel kergliiklusteedega ning saavutada olukord, kus ristumised teiste teedega oleksid minimaalsed.

Objekt on kantud teekaardile, arvestades ideekonkursile esitatud jalgrataste kasutamisvõimaluste laiendamise ideelahenduste rohkust. Teekaardile kandmisega rõhutatakse juba toimuva kergliiklusteede väljaehitamise olulisust ja sellega jätkamise strateegilist tähtsust.

Tulemuseks on linnaruumi muutumine inimkesksemaks, inimeste tervisliku käitumise harjumuste kasv, autostumise ja saaste vähenemine. Objekt seostub Tallinna kui rohelise pealinna ideega.

9. Kesklinna ja sadamate sidumine kõnniteede ja kergliiklusteedega

Eesmärk on ühendada kesklinna reisisadamad ja sadamate ümbruse mereäär linnakeskusega alal Tallinna linnahallist, Mere puiesteest ja reisisadama D-terminalist Rävala puiesteeni ja Vabaduse väljakuni, luues turvalised ja mugavad ühendused jalakäijatele ja kergliiklejatele.

Objekt on kantud teekaardile, arvestades Tallinna Linnavalitsuse 15. septembril 2014 esitatud projektitaotluse ja selle alusel Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015 korraldusega nr 93 kinnitatud „Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava“ järgse projektiga „Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine“.

Lõpptulemusena kasvab linnakeskuse ja sadamate sidusus. Luuakse võimalus nende vahel jalgsi ja kergliiklusvahenditega turvaliselt ja inimsõbralikus ruumis liigelda, kasvab linnaruumi kompaktsus, suureneb Tallinna kesklinna ja rajatava peatänava seotus merega. Samas tekib võimalus luua teedevõrgustik isesõitvate autode esmaseks katsetamiseks.

C. Pikemas perspektiivis realiseeritavad objektid

10. Rail Balticu ja Ülemiste ühistranspordisõlme arendamine

Eesmärk on rakendada strateegilist planeerimist. Ülemistele kavandatav erinevaid ühistranspordiliike ühendav terminal on seotud Rail Balticu ja Tallinna-Helsingi tunneli ehitusega.

Objekt on kantud teekaardile Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 2014 korralduse nr 199-k „Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“ alusel.

Objekt on otseselt seotud teekaardi objektiga nr 11 „Tallinna-Helsingi tunnel“.

Tulemuseks on Tallinna valmisolek suurprojektide realiseerimiseks, kaugemas perspektiivis kompaktne ja hästi töötav transpordiskeem, Tallinna seotus maismaatranspordi abil nii Helsingi kui ka Kesk-Euroopaga.

11. Tallinna-Helsingi tunnel

Eesmärk on minna edasi Tallinna-Helsingi tunneli rajamise ettevalmistavate töödega. Pikemas perspektiivis on eesmärk osaleda tunneli rajamises ja integreerimises Tallinna transpordiskeemiga.

Objekt on kantud teekaardile, arvestades muuhulgas 5. jaanuaril 2016 allkirjastatud Eesti ja Soome transpordikoostöö memorandumit, mille kohaselt hakatakse muude Soome lahte ületatavate ühenduste küsimuste seas uurima ka lähemalt tunneli rajamise võimalust.

Moodustub Tallinna-Helsingi kaksiklinn, avaramaks muutub nii majandus- kui ka kultuurikeskkond, paranevad transpordi ja kaubanduse võimalused, suureneb potentsiaalsete töökohtade hulk ja kasvab atraktiivsus investeeringute juurdemeelitamiseks.

Tulemus on sama, mis teekaardi objekti nr 10 „Rail Balticu ja Ülemiste ühistranspordisõlme arendamine“ puhul: Tallinna valmisolek suurprojektide realiseerimiseks, kaugemas perspektiivis kompaktne ja hästi töötav transpordiskeem ning Tallinna seotus maismaatranspordi abil nii Helsingi kui Kesk-Euroopaga.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees