Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 18.05.2016 korraldus number 757

Redaktsiooni kehtivus 18.05.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. mai

2016 nr

757-k

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 13. aprilli 2016 korraldusega nr 544-k kehtestatud „Saviliiva tee 2a, 4b ja 8d kinnistu ning lähiala detailplaneeringust“

1. Määrata Haabersti linnaosas Vismeistri asumis Saviliiva tee 2a, 4b ja 8d kinnistu ning lähiala detailplaneeringu alale kavandatud Korese tänavalt lõunasuunas kulgeva uue tänava nimeks Kiviräha tänav (tänavate skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tea Pildile, Savikullaliivaaugu OÜ-le ja Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Korese tänava ja Kiviräha tänava skeem