Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k kehtestatud "Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 6 kinnistu osas
Tallinna Linnavolikogu 05.05.2016 otsus number 76
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

5. mai 2016 nr 76

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k kehtestatud „Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu” osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 6 kinnistu osas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt AS-i Tondi Kvartal 30. aprilli 2015 taotlustest, milles soovitakse muuta Marsi tn 6 kinnistu maakasutuse sihtotstarve ärimaast elamumaaks, ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Marsi tn 6 kinnistu jääb vastavalt Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringule” ettevõtluse segahoonestusala juhtotstarbega alale, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, välja arvatud ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 otsusega nr 198 võeti vastu „Kristiine linnaosa üldplaneering”, mille kohaselt jääb Marsi tn 6 kinnistu segahoonestusala juhtotstarbega alale. AS-i Tondi Kvartal soov olemasoleva hoone rekonstrueerimine ärihoonest korterelamuks on kooskõlas nii kehtiva Tallinna üldplaneeringu kui ka vastu võetud Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- Marsi tn 6 kinnistul paikneva ehitismälestise endise Tondi sõjaväelinnaku klubihoone rekonstrueerimiseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused, mille Muinsuskaitseamet on kooskõlastanud. Muinsuskaitse eritingimuste kohaselt lubatakse hoone ümber ehitada korterelamuks ning antakse tingimused tööde teostamiseks;

- Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k kehtestatud „Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringus” on Marsi tn 6 kinnistule määratud ärimaa sihtotstarve. Marsi tn 6 kinnistul paiknev hoone kuulub kunagise Tondi sõjaväelinnaku territooriumil asuvate ehitismälestistega terviklikku militaaransamblisse. Hoonet on võimalik rekonstrueerida korterelamuks hoone välisilme olulise muutmiseta ning säilitada nii mälestis, mis on aastaid tühjalt seisnud ja muutunud kasutuskõlbmatuks. Hoone rekonstrueerimisel korrastub ja muutub turvalisemaks ümbritsev linnaruum. Arvestades asjaolu, et Marsi tn 6 kinnistu paikneb sisekvartalis, kus vahetus naabruses asuvad ka mitmed korterelamud, on hoone kasutuselevõtt elamuna igati sobiv. Kehtiv detailplaneering kinnistule määratud sihtotstarbe tõttu seda ei võimalda, mistõttu on vajalik detailplaneering Marsi tn 6 kinnistu osas kehtetuks tunnistada;

- pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist on võimalik Marsi tn 6 kinnistu omanikul esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ehitusprojekt hoone rekonstrueerimiseks ärihoonest korterelamuks koos ehitusteatisega.

 

 

     

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k kehtestatud „Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneering” Marsi tn 6 kinnistu osas. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise skeem on otsusele lisatud (lisa 2).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest AS-i Tondi Kvartal ja osaühingut Tondi Tennisekeskus.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

Tallinna Linnavolikogu 5. mai 2016
otsuse nr 76
LISA 1

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k kehtestatud „Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu” osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 6 kinnistu osas” juurde

 

 

 

     

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k kehtestatud „Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneering” Marsi tn 6 kinnistu osas.

Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering) kehtestati Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k „Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas”. Detailplaneeringu peamine eesmärk oli kruntide moodustamine spordikeskuse - 7 väljakuga tennisehalli rajamiseks.

Detailplaneeringu kohaselt on Marsi tn 6 krundi (detailplaneeringus krunt positsioon 2) suurus 3584 m2 ja krundi sihtotstarbeks on määratud ärimaa. Krundil asub endine Tondi sõjaväelinnaku klubihoone. Krundile on kehtiva detailplaneeringu kohaselt määratud ehitusõigus kolmekorruselise ärihoone rekonstrueerimiseks, sh kolmanda korruse ümberehitamine olemasolevas mahus katusekorrusena. Ärimaa sihtotstarbega Marsi tn 6 kinnistu kuulub AS-ile Tondi Kvartal.

AS Tondi Kvartal on esitanud 5. mail 2015 projekteerimistingimuste taotluse hoone rekonstrueerimiseks korterelamuks. Projekteerimistingimuste taotluse lisana esitatud muinsuskaitse eritingimuste kohaselt lubatakse hoone ümber ehitada korterelamuks ning on antud tingimused tööde teostamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi ka amet) kaalus esitatud taotlust ning otsustas, et detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks tuleb ametile esitada eskiis, mis avalikustatakse linnaosa valitsuses koos projekteerimistingimuste taotlusega. Eskiisi koostamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et oma kinnistul tuleb tagada vähemalt üks parkimiskoht korteri kohta. Kristiine Linnaosa Valitsus korraldas eskiisi ja projekteerimistingimuste taotluse avaliku väljapaneku 24. augustist kuni 7. septembrini 2015. Vastavad teated ilmusid ajalehes Eesti Päevaleht 7. augustil 2015, ajalehes Pealinn 17. augustil 2015 ja ajalehe Kristiine Leht augustinumbris. Avalikustamise ajal projektile ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringus” on ala juhtotstarbeks määratud ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, välja arvatud ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 otsusega nr 198 võeti vastu „Kristiine linnaosa üldplaneering”, mille kohaselt on ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud segahoonestusala.

Olemasoleva hoone rekonstrueerimine ärihoonest korterelamuks on kooskõlas nii kehtiva Tallinna üldplaneeringu kui ka Tallinna Linnavolikogu poolt 10. detsembri 2015 otsusega nr 198 vastu võetud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga”.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja planeerimisseaduse § 140 lg 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Planeerimisseaduse § 140 lg 3 kohaselt esitakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu alale jäävate kinnistute omanike tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevatele isikutele. Kuna Marsi tn 6 kinnistu omanik on taotlustega soovinud detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist talle kuuluva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost Marsi tn 6 kinnistu omaniku osalemisega haldusakti andmise menetluses.

Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel analüüsida haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust.

Riigikohus on 30. novembril 2010 haldusasjas nr 3-3-1-63-10 tehtud otsuses leidnud, et detailplaneeringus määratletud ehitusõiguse tingimused kehtivad võimalike planeeringualale püstitatavate ehitiste suhtes üldiselt, mitte üksnes ehitiste esmakordsel püstitamisel. Seetõttu ei mõjuta ehituslubade väljastamine detailplaneeringu regulatsiooni kehtivust. Tegemist ei ole haldusmenetluse seaduse § 61 lõikes 2 nimetatud olukorraga, kus haldusaktiga antud õigus oleks lõplikult ellu viidud. Seega on detailplaneeringu kehtestamise otsuse kehtetuks tunnistamine võimalik.

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistada ka detailplaneeringu osa.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Marsi tn 6 kinnistu osas. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Marsi tn 6 kinnistu osas on võimalik hoone rekonstrueerida korterelamuks.

Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 22 lg 2 kohaselt saadab kohalik omavalitsus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse ärakirja Harju maavanemale ja riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul planeeringu kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise päevast arvates. Samuti teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest AS-i Tondi Kvartal ja osaühingut Tondi Tennisekeskus.

 

 

 

 

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimeesTallinna Linnavolikogu 5. mai 2016
otsuse nr 76
LISA 2

 

Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu Marsi tn 6 kinnistu osas kehtetuks tunnistamise skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalev Kallo

 

Tallinna Linnavolikogu esimees