Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuukri tn 1 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine korteriomandi seadmiseks
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2016 korraldus number 661
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. mai

2016 nr

661-k

Tuukri tn 1 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine korteriomandi seadmiseks

Maareformi seaduse § 7 lg 5, § 20 lg 3, § 223 lg 1, eluruumide erastamise seaduse § 211, § 212, § 23 lg 2, maakorraldusseaduse § 5, maakatastriseaduse § 18 lg 2, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 54 „Maakatastriseaduse § 20 lg 55 ja Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2001 määruse nr 54 „Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993 määruse nr 198 “Eluruumide erastamise korraldamine“ muutmine“ §-ga 2, enne 1. jaanuari 2001 kehtinud Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1995 määrusega nr 117 kinnitatud „Korteriomandi seadmise korraga“, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korraga“, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 146 kehtestatud „Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringuga“ ning tulenevalt Tallinna Linnavaraameti 2. novembril 2015 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr VK-446/15 ja korteriomandi seadmise toimiku materjalidest

1. Määrata Kesklinna linnaosas asuva ehitise teenindamiseks vajalik maa korteriomandi seadmiseks ja katastriüksuse sihtotstarve alljärgnevalt:

1.1 asukoht Tuukri tn 1;

1.2 pindala 574 m2;

1.3 sihtotstarve elamumaa 85 % ja ärimaa 15 %;

1.4 maksustamishind tulenevalt maareformi seaduse § 223 lg-st 1 ja 1. veebruaril 2016 koostatud maatüki maksustamishinna õiendist nr 067 on 9260 eurot.

2. Isik, kelle taotlusel ehitise teenindamiseks vajalik maa määratakse:

Tallinna linn, Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

3. Tuukri tn 1 maaüksusel asub ehitisregistri koodiga 120246733 elamu, kontrollitud ehitisregistrist 19. aprillil 2016.

4. Ehitise omanikel tasuda kohaliku omavalitsuse kulud korteriomandi seadmise menetlemisel kokku 22,36 eurot Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse arvelduskontole nr 10220061053015 AS-s SEB Pank, kood 401, IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida käesoleva korralduse number ja kuupäev ning maaüksuse aadress.

5. Ehitise omanikke teavitatakse vajadusest:

5.1 taluda asjaõigusseaduse §-s 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

5.2 järgida muinsuskaitseseadusest ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevaid piiranguid, kuna Tuukri tn 1 maaüksus asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja vaatesektoris.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 teha korraldus teatavaks Tuukri tn 1 ehitise omanikele ja Tallinna Kesklinna Valitsusele;

6.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär