Tänavanime määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 20.04.2016 korraldus number 586

Redaktsiooni kehtivus 20.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. aprill

2016 nr

586-k

Tänavanime määramine Pirita linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Pirita linnaosas Pirita asumis Merivälja teelt loodesuunas kulgeva tänavalõigu nimeks Jõesuu tee (tänava skeem lisas).

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Jõesuu tee skeem