Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes

Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 korraldus number 571

Redaktsiooni kehtivus 13.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. aprill

2016 nr

571-k

Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2015 määruse nr 29 "Tallinna linna 2016. aasta eelarve" § 2 lg 1 p 1 alusel

1. Kinnitada Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes summas 90 272 273 eurot vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve“ ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Kinnitada Tallinna linnale 2016. aastal toetusfondist eraldatud keskkonnatasude muutmise kompensatsiooniks 3297 eurot ja samas mahus hoiuste suurenemine.

3. Linna ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad