Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 korraldus number 561

Redaktsiooni kehtivus 13.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. aprill

2016 nr

561-k

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 501 lg-ga 2 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määruse nr 88 „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ § 5 lg-st 6  

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1979-k kinnitatud „Tallinna kriisikomisjoni koosseisu“ järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Rene Brus ja Liina Oja;

1.2 kutsuda komisjoni töös osalema liikmena Kaitseliidu Tallinna Maleva pealik, kolonelleitnant Lauri Abel;

1.3 lugeda komisjoni sekretäri Viljo Rannala ametinimetuseks Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhtivspetsialist.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär