Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tlv m 02.12.2009 nr 88
Akt muudab
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1979
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 korraldus number 561
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. aprill

2016 nr

561-k

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 501 lg-ga 2 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määruse nr 88 „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ § 5 lg-st 6  

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1979-k kinnitatud „Tallinna kriisikomisjoni koosseisu“ järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Rene Brus ja Liina Oja;

1.2 kutsuda komisjoni töös osalema liikmena Kaitseliidu Tallinna Maleva pealik, kolonelleitnant Lauri Abel;

1.3 lugeda komisjoni sekretäri Viljo Rannala ametinimetuseks Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhtivspetsialist.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär