Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 06.09.2012 nr 21
Akt viitab
 
Tlv k 16.12.2015 nr 1866
 
Tlv k 12.11.2014 nr 1728
 
Tlv k 09.10.2013 nr 1397
 
Tlv m 31.10.2012 nr 52
 
Tvk m 19.05.2011 nr 17
 
Tvk o 10.03.2011 nr 28
 
Tvk o 16.11.2006 nr 329
 
Tlv k 31.08.2005 nr 1595
 
Tvk m 27.05.2004 nr 19
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
Aktile viitab
 
Tlv k 30.06.2020 nr 811
 
Tlv k 08.02.2017 nr 211
 
Tlv k 01.06.2016 nr 870
 
Tlv k 18.05.2016 nr 757
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Saviliiva tee 2a, 4b ja 8d kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 korraldus number 544
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. aprill

2016 nr

544-k

Saviliiva tee 2a, 4b ja 8d kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarve perspektiivne väikeelamu ala koos kõrghaljastuse säilitamisega ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Üldplaneeringu kohaselt piirneb planeeritava ala idaserv rohekoridoriga. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud seni kasutuseta ala hoonestada ja luua loogiline ühendus olemasolevate väljakujunenud infrastruktuuriga elamupiirkondade vahel;

- hoonestusalade määramisel on arvestatud olemasoleva väärtusliku kõrghaljastuse paiknemisega;

- planeeritava ala idapoolne osa, kus kasvab kõrgema väärtusklassiga puistu, on jagatud suuremateks kinnistuteks tagamaks väärtusliku kõrghaljastuse säilimine ning kõrvalpaikneva Õismäe raba võimalikult vähene koormamine ehitus- ja elutegevusega.

1. Kehtestada Saviliiva tee 2a, 4b ja 8d kinnistu ning lähiala detailplaneering, RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 09/12. Detailplaneeringuga nähakse ette Haabersti linnaosas 5,08 ha suurusel planeeringualal asuvate Saviliiva tee 2a, 4b ja 8d kinnistute ja reformimata riigimaa ümberkruntimise teel moodustada kakskümmend neli elamumaa ja kuus transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus kokku kaheteistkümne kuni 2 maapealse korrusega üksikelamu, kaheteistkümne kuni 2 maapealse korrusega kahe korteriga elamu ja kolmekümne kuue abihoone ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 27. mail 2015 sõlmitud lepingule nr 3-7/104.

3. Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1866-k „Saviliiva tee 2a, Saviliiva tee 4b ja Saviliiva tee 8d kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjadele valitseja määramine“ alusel on Osaühing GOLDMAN, Savikullaliivaaugu OÜ, Tea Pildi ja Tallinna linn 6. jaanuaril 2016 sõlminud võlaõiguslikud lepingud kruntide positsioon 26, 29a, 29b, 29c, 29d, 30b ja 30c tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri