Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 korraldus number 536

Redaktsiooni kehtivus 13.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. aprill

2016 nr

536-k

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2016 otsusega nr 37 osaliselt kruntide positsioon 1-12 ja 17-23 osas kehtestatud „Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringust“

1. Määrata Haabersti linnaosas Mäeküla asumis Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele vastavalt lisatud skeemile nimeks:

1.1  Rehelepa tänav;

1.2 Rehelepa põik.

2. Pikendada Haabersti linnaosas Mäeküla asumis Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2015 korralduse nr 171-k „Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas“ punktiga 1 määratud Karjatse tänava kulgu (skeem lisas).

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele ja OÜ-le Tähetorni Arendus.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Rehelepa tänava, Rehelepa põigu ja Karjatse tänava pikendamise skeem