Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
22.04.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 määrus number 20 [RT IV, 19.04.2016, 14]
Jõustumine:22.04.2016
Redaktsiooni kehtivus:22.04.2016 - ... [RT IV, 19.04.2016, 14]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. aprill 2016 nr 20

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 2 ning § 30 lg 1 p 2, muinsuskaitseseaduse § 27 lg 2, ehitusseadustiku § 95 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p 6 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruses nr 31„Tallinna aadressitähiste nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti“ sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti“;

2) paragrahvi 17 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aadressitähise posti paigaldamisel teemaa-alale lähtutakse liiklusseaduse §-s  5³ sätestatust.“;

3) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2002 määrusega nr 137 „Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtete kehtestamine“ kinnitatud lisas „Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted Tallinnas“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Välireklaamkandja paigutamisel tuleb arvestada liiklusseaduse §-s 5³ liiklusvälistele teabevahenditele sätestatud nõudeid.“;

2) punkti 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5. Välireklaamkandja võib paigutada kinnismälestise või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva ehitise pinnale ainult Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi linnaplaneerimise amet) loal.“;

4) punktis 6 asendatakse sõnad „kultuuriväärtuste ametiga“ sõnadega „linnaplaneerimise ametiga“;

5) punktis 14.2 asendatakse sõnad „Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet“ sõnadega „linnaplaneerimise amet“;

6) punktis 14¹ asendatakse sõnad „kultuuriväärtuste amet“ sõnadega „linnaplaneerimise amet“;

7) punkt 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 10. märtsi 2010 määruse nr 23 „Kinnistu ostueesõiguse teostamise menetlus“ § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile“ sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ametile“.

§ 4.  Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 määruse nr 94 „UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu põhimäärus“ § 5 lõikes 1 ning § 7 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Amet“ sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes.

§ 5.  Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2014 määruse nr 25 „Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimäärus“ § 6 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti“ sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär