Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Veerenni tn 56 ja Veerenni tn 56a katastriüksuste piiride muutmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 06.04.2016 korraldus number 492
Redaktsiooni kehtivus:06.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. aprill 2016 nr 492-k

Veerenni tn 56 ja Veerenni tn 56a katastriüksuste piiride muutmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg 1, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ja § 6 p 3, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavalitsuse 4. aprilli 2007 määrusega nr 29 „Tänavanime määramine Tallinna Kesklinnas“ ning tulenevalt Osaühingu Vihur KVB ja OSAÜHINGU FERRAGO 7. märtsil 2016 registreeritud ühisest avaldusest

1. Muuta Kesklinnas Veerenni tn 56 (kinnistusregistriosa nr 3003801, katastritunnus 78401:117:1020) ja Veerenni tn 56a (kinnistusregistriosa nr 2085101, katastritunnus 78401:117:2120) katastriüksuste piiride muutmisel aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 katastriüksuste senised aadressid, pindalad ja sihtotstarbed:

1.1.1 Veerenni tn 56, pindala 8021 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.2 Veerenni tn 56a, pindala 12 076 m², sihtotstarve tootmismaa 100%.

1.2 uute katastriüksuste aadressid, pindalad ja sihtotstarbed:

1.2.1 Siduri tn 7, pindala 10 316 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.2 Siduri tn 9, pindala 9784 m², sihtotstarve tootmismaa 100%.

2. Maaomanikul:

2.1 on läbi Siduri tn 7 krundi juurdepääs Siduri tn 9 krundile;

2.2 tagada Siduri tn 7 krundilt juurdepääs Siduri tn 9 krundile;

2.3 on juurdepääsu tagamiseks Siduri tn 9 krundile avalikult kasutatavalt teelt võimalik sõlmida asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Osaühingule Vihur KVB ja OSAÜHINGULE FERRAGO.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär