Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise halduslepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni õppekavade rakendamine Tallinnas)
Tallinna Linnavalitsus 30.03.2016 korraldus number 480
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. märts

2016 nr

480-k

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise halduslepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni õppekavade rakendamine Tallinnas)

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 16 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ §-de 1 ja 2 alusel ning tulenevalt vajadusest täiendavalt rahastada  Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni õppekavade rakendamist Tallinnas

1. Kiita heaks Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise halduslepingu projekt (lisa).

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud halduslepingule.

3. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat ja Tallinna Inglise Kolledži direktorit Toomas Kruusimäge Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 heaks kiidetud halduslepingu punktis 2.4 nimetatud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingule halduslepingus kokku lepitud tingimustel.

4. Tallinna Haridusametil kinnitada halduslepingus kokkulepitud tingimustel IB alg- ja keskastme õppekohtadele vastuvõtu tingimused ja kord.

5. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumile, Andres Pajulale ja Toomas Kruusimäele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad