Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse korralduste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 30.03.2016 korraldus number 478
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. märts

2016 nr

478-k

Tallinna Linnavalitsuse korralduste muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 3, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2, § 16 lg 1, § 41 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine  § 1 lg 1 alusel

1. Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010 korralduse nr 1478-k „Koduteenuste hindade kehtestamine preambul muudetakse  ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 määruse nr 2 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord § 11 lg 1 alusel.

2. Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 2013 korralduse nr 1723-k  „Volituse andmine Vahur Keldrimalepreambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt;

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine § 1 lg 1 alusel ning tulenevalt vajadusest korraldada pensionilisa soodustuste andmist”.

3. Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2014 korralduse nr 1777-k Sotsiaalteenuste nõuded preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine § 1 lg 1 alusel ning tulenevalt vajadusest sotsiaalteenuste ühtsete nõuete järele”.

4. Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2015 korralduse nr 654-k „Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestamine” preambul muudetakse ja asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 10 p-ga 4” sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lg-ga 1”.

5. Kehtetuks tunnistatakse Tallinna Linnavalitsuse:

5.1 16. oktoobri  2002 korraldus nr 2552-k „Volituse andmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile”.

5.2 1. juuni 2011 korraldus nr 933-k  „Volituse andmine Vahur Keldrimale Tallinna linna esindamiseks”.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär