Tänavanime muutmine ja tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 30.03.2016 korraldus number 453

Redaktsiooni kehtivus 30.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. märts

2016 nr

453-k

Tänavanime muutmine ja tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 111 lg 2 p 3, § 13 lg 2 p 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Nimetada ümber Pirita linnaosas Merivälja asumis paiknev Lõhmuse põik ja määrata Lõhmuse põigu lõikudele lisatud skeemi kohaselt järgmised nimed:

1.1 Tuhkpuu tee;

1.2 Kontpuu tee;

1.3 Pukspuu tee;

1.4 Läätspuu tee.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 14. veebruari 1958 otsuse nr 47 „Tallinna tänavate nimetuste kohta“ lisa 1 „Rajatud tänavatele antavad nimetused“ c-osa punkt 21, millega määrati Lõhmuse põigu nimi.

3. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada Lõhmuse põigu siltide eemaldamine ning uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Tuhkpuu tee, Kontpuu tee, Pukspuu tee ja Läätspuu tee skeem