Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 kehtestatud "Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 13 osas
Tallinna Linnavolikogu 24.03.2016 otsus number 51
Redaktsiooni kehtivus:24.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

24. märts 2016 nr 51

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 kehtestatud „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu“ kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 13 osas

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel, tulenevalt Tallinna Linnavaraameti 16. detsembri 2015 taotlusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“ on krunt positsioon 13 kavandatud transpordimaaks. Kuna kruntide moodustamisel on ilmnenud, et detailplaneeringus kavandatud krunti pole võimalik planeeringus kavandatud kujul moodustada, on vajalik detailplaneering krundi positsioon 13 osas kehtetuks tunnistada;

- detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud enam kui viis aastat, kuid planeeringut ei ole täielikult ellu viidud. Transpordimaa krundi positsioon 13 osas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei mõjuta detailplaneeringu elluviidavust ülejäänud kruntide osas. Transpordimaa krundi moodustamine uutes piirides ning munitsipaalomandisse taotlemine võimaldab tagada piirkonna kinnistutele, sh Ööbikupargile ning sealsetele laste mänguväljakutele ja koerte jalutusväljakutele, juurdepääsu avalikult kasutatavalt teelt;

- detailplaneeringukohast transpordimaa sihtotstarbega krunti ei ole võimalik moodustada, kuna transpordimaa piiridesse jääb Pallasti tn 32 kinnisasjaga piirnev garaa˛iboks ning garaa˛iboksi teenindamiseks on vajalik moodustada iseseisev katastriüksus;

- pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist krundi positsioon 13 osas on Tallinna Linnavaraametil võimalik jätkata teemaa krundi munitsipaalomandisse taotlemist.

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 kehtestatud „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneering“ krundi positsioon 13 osas. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise skeem on otsusele lisatud (lisa 2).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest planeeritud alal asuvate kinnistute omanikke.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees


Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2016
otsuse nr 51
LISA 1

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 kehtestatud „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 13 osas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 kehtestatud „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneering“ krundi positsioon 13 osas.

Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestati Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“ (edaspidi ka detailplaneering). Detailplaneeringus kavandati 42,63 ha suurusel alal asuvate kinnistute jagamise ja maakasutuse sihtotstarbe muutmise teel moodustada 51 krunti. Üldkasutatava maa sihtotstarbega kruntidele nähti ette veekoguga pargiala kujundamine ning ülejäänud alale ehitusõiguse määramine kokku ühe kuni 3-korruselise büroohoone, ühe kuni 2-korruselise kaubanduskeskuse, kolme kuni 3-korruselise korterelamu, üheteistkümne kuni 5-korruselise korterelamu, viie kuni 8-korruselise korterelamu, kolme kuni 15-korruselise korterelamu ning ühe kuni 2-korruselise, maa-aluse parkimiskorrusega spordi- ja pargiteenindushoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu kohaselt on krundi positsioon 13 suurus 2398 m2 ja sihtotstarve transpordimaa. Krunt oli kavandatud avalikult kasutatavaks.

Maaüksusel asuvad Tallinna Kommunaalametile kuuluvad teerajatised. Tallinna Linnavaraamet on esitanud Paepargi tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotluse Harju maavanemale 22. novembril 2010. Maa taotletakse munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lg 1 punkti 1 alusel kui munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa. Harju Maavalitsus tagastas taotluse, kuna detailplaneeringukohase teemaa piiridesse jääb Pallasti tn 32 kinnisasjaga piirnev garaa˛iboks. Kuna detailplaneeringukohase teemaa krundi munitsipaalomandisse taotlemine ei ole võimalik, on otstarbekas detailplaneering kehtetuks tunnistada krundi positsiooni 13 osas ning pärast seda on võimalik moodustada teemaa krunt, mis arvestab olemasolevat olukorda.

Tallinna Linnavaraamet esitas 16. detsembril 2015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) taotluse tunnistada Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 kehtestatud „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneering“ krundi positsioon 13 osas kehtetuks.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja planeerimisseaduse § 140 lg 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Planeerimisseaduse § 140 lg 3 kohaselt esitakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Kuivõrd detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava osa alal asuvad Tallinna linnale kuuluvad teerajatised ning Tallinna Linnavaraamet on esitanud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, võib öelda, et on välja selgitatud puudutatud isiku tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevatele isikutele. Arvestades seda, et detailplaneeringus oli tee määratud avalikult kasutatavaks ning tee munitsipaalomandisse taotlemist on alustatud, puudub vajadus Maa-ameti kui reformimata riigimaa omaniku esindaja seisukoha küsimiseks detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise osas, kuivõrd olukord pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist krundi kasutustingimuste osas ei muutu. Krundi positsioon 13 osas on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine vajalik eelkõige selleks, et teemaa krunti moodustada.

Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel analüüsida haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust.

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistada ka detailplaneeringu osa.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 13 osas. Pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist on võimalik moodustada teemaa krunt, mis arvestab reaalset olukorda ning Tallinna Linnavaraametil on võimalik maaüksus munitsipaalomandisse taotleda.

Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 2 kohaselt saadab kohalik omavalitsus detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse ärakirja Harju maavanemale ja riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul planeeringu kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise päevast arvates.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimeesTallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2016
otsuse nr 51
LISA 2

Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu Paepargi tänav T1 (positsioon 13) krundi osas kehtetuks tunnistamise skeem

 - planeeritud maa-ala

 - maa-ala, mille osas detailplaneering kehtetuks tunnistatakse

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees