Tallinna linna 2015. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2016. eelarveaastasse

Tallinna Linnavalitsus 23.03.2016 korraldus number 444

Redaktsiooni kehtivus 23.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. märts

2016 nr

444-k

Tallinna linna 2015. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2016. eelarveaastasse

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2015 määruse nr 29 Tallinna linna 2016. aasta eelarve § 2 lg 1 p 2 alusel ning võttes aluseks linna ametiasutuste taotlused

1. Kanda Tallinna linna 2015. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2016. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulutused vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 21 861 293 eurot.

2. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavate kulude majanduslikku sisu võib asutus rahastaja nõusolekul muuta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistusele ja linna ametiasutustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad