Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 14.03.2016 korraldus number 371

Redaktsiooni kehtivus 14.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. märts

2016 nr

371-k

Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 231-k kehtestatud „Miinisadama ja lähiala detailplaneeringust“

1. Määrata Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu alal Tööstuse tänavalt Miinisadamasse suunduvale tänavale nimeks Miinisadama tänav (tänava skeem lisas).

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Kaitseministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Miinisadama tänava skeem