Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 09.03.2016 korraldus number 321
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. märts

2016 nr

321-k

Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine

Asjaõigusseaduse § 641, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 4. märtsi 2015 korraldusest nr 298-k „Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust, edaspidi detailplaneering, tulenevalt isikliku kasutusõiguse seadmist Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 25996701, katastritunnus 78406:609:0062, pindala 25352 m², sihtotstarve maatulundusmaa 95% ja tootmismaa 5%), edaspidi kinnisasi, ehitatava kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

1.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasja omanikule tasu ei maksa;

1.3 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja osa pindalaga 354 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.4 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatavat kõnniteed (edaspidi tee) ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena, st teel võivad jalgsi liigelda kõik isikud ööpäevaringselt piiramatu arv kordi vastavalt detailplaneeringule;

1.5 õigustatud isik kohustub kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.6 kinnisasja omanik kohustub:

1.6.1 tagama isikliku kasutusõiguse alale tee väljaehitamise vastavalt Tallinna linna ja Ene Riisna vahel 13. oktoobril 2014 sõlmitud lepingule nr 3-7/99 ning esitama Haabersti Linnaosa Valitsusele tee kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega L-EST koordinaatide süsteemis;

1.6.2 remontima teed ja hoidma selle korras vastavalt seaduse nõuetele, nõudmata õigustatud isikult remondi- ja korrashoiukulude hüvitamist;

1.6.3 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

1.6.4 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.6.5 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandajale;

1.6.6 andma isikliku kasutusõiguse ala valduse Tallinna linnale (Haabersti Linnaosa Valitsusele) üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga 1 kuu jooksul tee kasutusloa väljastamisest arvates;

1.7 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.8 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub kinnisasja omanik.

2. Nõustuda punktis 1 nimetatud kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Haabersti Linnaosa Valitsus punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Haabersti Linnaosa Valitsusel:

4.1 võtta isikliku kasutusõiguse ala valdus üle vastavalt punktile 1.6.6;

4.2 edastada isikliku kasutusõiguse ala valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia Tallinna Linnavaraametile.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

5.2 teha korraldus teatavaks Ene Riisnale ja Haabersti Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnisasjale Tallinna linna kasuks seatava isikliku kasutusõiguse ala asukoha skeem