Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2011 määruse nr 14 "Tallinna Heleni Kooli põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.03.2016 määrus number 10 [RT IV, 16.03.2016, 24]
Jõustumine:19.03.2016
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2016 - ... [RT IV, 16.03.2016, 24]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  9. märts 2016 nr 10

Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2011 määruse nr 14 „Tallinna Heleni Kooli põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 1 p 5 ja lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2011 määruses nr 14 „Tallinna Heleni Kooli põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 8. Õppekeeled

Kooli õppekeeled on eesti keel, eesti viipekeel ja nägemispuudega õpilastel vajaduse korral vene keel. Lisaks kasutatakse teisi alternatiivseid kommunikatsioone.“;

2) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) klassid nägemis-, kõne- ja kuulmispuudega õpilastele;“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär