Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Järve tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Krsitiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 02.03.2016 korraldus number 302
Redaktsiooni kehtivus:02.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. märts

2016 nr

302-k

Järve tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Krsitiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10 ja § 128 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 ja § 13 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt MAKSIMUS OÜ 4. mail 2012 registreeritud taotlusest

1. Algatada Kristiine linnaosas Järve tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,22 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta elamumaa sihtotstarbega Järve tn 3 kinnistu piire, moodustada Järve tn 3 kinnistust ja ärimaa sihtotstarbega Järve tn 3a kinnistust üks ärimaa sihtotstarbega krunt ning määrata krundile ehitusõigus kahe kuni 2-korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisanõudeid:

3.1 näha ette maksimaalne sademevee kinnistusisene käitlemine (immutamine pinnasesse, kasutamine kastmiseks vms). Vertikaalplaneerimisega vältida sademevee valgumine naaberkinnistutele.

4. Kaasata detailplaneeringu koostamisse Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõike 2 punktides 1, 2, 7 ja lõikes 4 nimetatud isikud, Kristiine Linnaosa Valitsus, Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Kommunaalamet ning teised isikud, kelle õigusi või huve võib planeeringulahendus puudutada.

5. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Järve tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneering