Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 25.02.2016 määrus number 7 [RT IV, 04.03.2016, 1]
Jõustumine:07.03.2016
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2016 - ... [RT IV, 04.03.2016, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  25. veebruar 2016 nr 7

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 5, 6 ja 361, kaubandustegevuse seaduse § 17 lg 4 ja § 20 lg 5, korrakaitseseaduse § 59 lg 1 ja muinsuskaitseseaduse § 29 lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 nr 45 määruses nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 4 ja 361 ja § 36 lg 3 ning ehitusseadustiku § 97 lg 6 alusel.“;

2) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi kultuuriväärtuste amet)“ sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi linnaplaneerimise amet)“;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 12 ja paragrahvis 11 asendatakse sõnad „kultuuriväärtuste ameti“ sõnadega „linnaplaneerimise ameti“;

4) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vaidlustes välireklaami- ja teabekandjate ja välireklaami sobivuse küsimuses lähtutakse linnaplaneerimise ameti arvamusest ning samades vaidlustes teemaal lähtutakse transpordiameti arvamusest, v.a juhul, kui vaidlus on tekkinud haldusmenetluse käigus, kus linnaplaneerimise amet või transpordiamet on menetlusosaline.“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruses nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arvamusest;“;

2) paragrahvi 11 lõike 2 punkti 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arvamusest;“.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 5 lõikes 7 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti“ sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti“.

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruses nr 14 „Restaureerimistoetuse andmise kord tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Restaureerimistoetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linna haldusterritooriumil paiknevate kultuurimälestiste ning nii muinsuskaitsealal, miljööväärtuslikel hoonestusaladel kui ka üldplaneeringuga määratud juhtudel väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid paiknevate arhitektuuriliselt väärtuslike ja väga väärtuslike hoonete restaureerimistöödeks ning eeskujuliku restaureerimistöö tunnustamiseks ette nähtud toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse maksmist ja kontrolli toetuse kasutamise üle.“;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) muinsuskaitsealal, miljööväärtuslikul hoonestusalal ja üldplaneeringuga määratud juhul väljaspool miljööväärtuslikku hoonestusala paiknev ehitis või selle osa.“;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile“ sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ametile“;

5) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetust eraldatakse taotluste paremusjärjestuse alusel linnaeelarves selleks ette nähtud summa piires. Toetuse andmisel jaotatakse taotlused rühmadesse (kinnismälestised ja muinsuskaitsealal paiknevad ehitised, vallasmälestised, miljööväärtuslikel hoonestusaladel ja väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid paiknevad hooned). Taotlused, mille rahuldamiseks ei ole eelarves piisavalt vahendeid, jäetakse rahuldamata.“.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees