Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 25.02.2016 määrus number 10 [RT IV, 04.03.2016, 2]
Jõustumine:07.03.2016
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2016 - ... [RT IV, 04.03.2016, 2]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  25. veebruar 2016 nr 10

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 17 lg 1, § 20 lg 1, § 26, § 42 lg 1, § 113 lg 4, § 127 lg 2 ja § 133 lg 6 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg-te 1 ja 2 ning lg 3 p 2 alusel.

§ 1.  Määruste muutmine

(1) Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 „Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 6 ja lg 2, võlaõigusseaduse § 272 lg 4 p 4, elamuseaduse § 8 p-de 1 ja 2 ning eluruumide erastamise seaduse alusel.“.

(2) Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruses nr 62 „Tallinna linna eelarvest lapse perekonnas hooldamiseks ettenähtud vahendite kasutamise kordtehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.“;

2) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse sõnad „Sotsiaalhoolekande seaduse § 253“ sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 130“;

3) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

(3) Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2007 määruses nr 28 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja asenduskoduteenuse“;

2) preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lõike 1 ja lõike 4, § 155 lõike 1 ja lõike 5“ sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4“;

3) paragrahvi 1 punktis 1 asendatakse sõna „laagritesõnadega „päeva- ja ööpäevahoiuteenuse;

4) paragrahvid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvist 5 jäetakse välja sõnad „ja asenduskoduteenuse“.

(4) Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruses nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.“;

2) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

(5) Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 määruse nr 1 „Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord“ preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõikega 1sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõikega 2“.

(6) Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 määruses nr 2 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 13 lõike 2sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 17“;

2) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks.

(7) Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruses nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 ja § 282 lõike 5“ sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse §-de 14 ja 26“;

2) paragrahvi 14 lõige 4 ja § 15 tunnistatakse kehtetuks.

(8) Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2012 määruse nr 7 „Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027“ preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõigete 1 ja 2 ning lõike 3 punkti 2 alusel.“.

(9) Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruses nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.“;

2) paragrahvid 20 ja 21 tunnistatakse kehtetuks.

(10) Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruses nr 5 „Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lg 1“;

2) paragrahvid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

(11) Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2014 määruses nr 23 „Ööpäevases hoolekandeasutuses hooldamise teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 20 lõike 1“;

2) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks.

(12) Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2015 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 lg 3 jõustub 1. aprillil 2016.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees