Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide ning Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.02.2016 korraldus number 244
Redaktsiooni kehtivus:17.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. veebruar

2016 nr

244-k

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjonide  ning Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseisude muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldust nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ järgmiselt:

1.1 arvata punktiga 9.5 kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Evelyn Valtin;

1.2 kinnitada punktiga 9.6 Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluse läbivaatamise komisjoni sekretäriks Hellika Landsmann, Tallinna Keskkonnameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna peaspetsialist;

1.3 täiendada punkti 12 sõnadega „ja  Danila Kuznetsov, Tallinna linna noortevolikogu liige“;

1.4 täiendada korraldust punktidega 191 ja 192 järgmises sõnastuses:

„191. Kinnitada Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseis järgmiselt:

191. 1 esimees: Mihhail Kõlvart, Tallinna Linnavalitsuse liige, abilinnapea;

191.2 aseesimees: Kaarel-Mati Halla, Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo koordinatsioonijuht;

191. 3 liikmed:

191. 3.1 Ain Saarna, Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse direktor;

191. 3.2 Juhan Paadam, Tallinna Linnakantselei linnapea büroo linnapea nõunik;

191. 3.3 Inga Müür, Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse juhtivspetsialist;

191. 3.4 Meelis Kond, Tallinna 21. Kooli direktor;

191. 3.5 Leena Saag, Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi direktor;

191. 4 sekretär: Margus Vaus, Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo peaspetsialist.

192. Kutsuda Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni töös liikmena osalema:

192. 1. Leivi Šer, ajakirjanik;

192. 2 Valeria Mihhailova, Mittetulundusühingu Etnoweb juhatuse liige.“.

1.5 Tunnistada kehtetuks korralduse punkt 20.

1.6 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 korraldus 242-k „Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseisu kinnitamine“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistusele ning punktides 191. 1 kuni  192. 2 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär