Tallinna Linnavalitsus 17.02.2016 korraldus number 231.
Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas Tlv k 1299 09.09.2015
2 Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas Tlv k 1541 06.11.2013
3 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Tvk m 17 19.05.2011 27.05.2011 RT IV, 09.03.2013, 56
4 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 Tvk o 329 16.11.2006
5 Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 54 09.12.2004 16.12.2004 RT IV, 08.08.2013, 40
6 Detailplaneeringu algatamise taotluse vormi, eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuete kinnitamine Tlv m 61 16.06.2004 01.07.2004
7 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus Tvk m 19 27.05.2004 01.07.2004 RT IV, 08.08.2013, 59
8 Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine Tvk m 35 29.05.2003 01.07.2003