Tallinna Linnavalitsus 17.02.2016 korraldus number 231.
Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmäärus Tvk m 21 06.09.2012 01.11.2012 RT IV, 09.03.2013, 42