Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 17.02.2016 korraldus number 231

Redaktsiooni kehtivus 17.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. veebruar

2016 nr

231-k

Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringukohaselt on planeeringuala juhtfunktsioonideks riigikaitselise sadama maa, tehnoehitiste maa, haljasala maa ja raudtee maa. Detailplaneering on kooskõlas Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga;

- detailplaneeringuga kavandatakse suletud Miinisadama alale kaasaegne kaitseväe linnak. Mereväebaasis luuakse uued töökohad, paremad olmetingimused ja ruumipinda tegevuse laiendamiseks;

- detailplaneeringus kavandatu heakorrastab piirkonda, ühtlustab piirkonna hoonestuse rütmi ja suurendab kõrghaljastuse osakaalu;

- planeeritaval alal säilitatakse kõik väärtuslikud hooned, sh kolm muinsuskaitsealust hoonet. Amortiseerunud, linnapilti sobimatud ja ebaloogilise paigutusega hooned on kavandatud likvideerida;

- hoonemahtude kavandamisel on järgitud olemasolevate hoonete kõrgusi ja mahtu. Samuti on uute hoonete kõrguse kavandamisel arvestatud Erika tänava vaatekoridoriga;

- kavandatava hoonestuse planeerimisel on arvestatud, et väärtuslik ja oluline kõrghaljastus säiliks maksimaalselt ning planeeritud ja olemasolevate hoonete vahel valitseks loogiline sümmeetria;

- parkimise lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Põhja-Tallinnas asuva 11,65 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Miinisadama ja lähiala detailplaneering, OÜ ARTES TERRAE töö nr 1838DP09, milles on ette nähtud Tööstuse tn 54a kinnistust ja reformimata riigimaast moodustada üks riigikaitsemaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt ning üks 65% transpordimaa ja 35% tootmismaa sihtotstarbega ajutine krunt. Moodustatavale tootmismaa sihtotstarbega krundile on määratud ehitusõigus ühe 1-korruselise maa-aluse korrusega pumpla ehitamiseks ning riigikaitsemaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni kahekümne kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaitseväehoone ehitamiseks, laiendamiseks või ümberehitamiseks. Muuhulgas ehitatakse ümber riigikaitsemaa sihtotstarbega krundil sadamakai ja järgmised ehitismälestised: Miinisadama katlamaja koos korstnaga, aku- ja torpeedokoda ning ladu.

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 24. augustil 2015 sõlmitud lepingule nr 3-7/156.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa Seletuskiri