Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna vanema ülesannete täitmine
Tallinna Linnavalitsus 17.02.2016 korraldus number 215
Redaktsiooni kehtivus:17.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. veebruar

2016 nr

215-k

Põhja-Tallinna vanema ülesannete täitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 571 lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 57 lg 1 punkti 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määrusega nr 35 kinnitatud „Põhja-Tallinna Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-ga 6 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr  18 "Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" § 24 lg-ga 5 ja lisaga ning tulenevalt Taavi Aasa, abilinnapea linnapea ülesannetes, ettepanekust

1. Määrata Põhja-Tallinna Valitsuse haldussekretär Anne Nurk Põhja-Tallinna vanema ülesannete täitjaks alates 18. veebruarist 2016 kuni Põhja-Tallinna uue vanema ametisse nimetamiseni.

2. Määrata Anne Nurga põhipalgaks Põhja-Tallinna vanema ülesannete täitmise ajal 2600 eurot kuus.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Anne Nurgale ja Põhja-Tallinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär