Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud "Õismäe keskosa detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Õismäe tee 132, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50, Õismäe tee 50e, Õismäe tee 28 ja Õismäe tee 28e kinnistute osas
Tallinna Linnavolikogu 11.02.2016 otsus number 22
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. veebruar 2016 nr 22

Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine Õismäe tee 132, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50, Õismäe tee 50e, Õismäe tee 28 ja Õismäe tee 28e kinnistute osas

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel, tulenevalt Tallinna Haridusameti taotlustest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Haridusamet on esitanud taotluse tunnistada Õismäe keskosa detailplaneering osaliselt kehtetuks Õismäe tee 132, Õismäe tee 50 ja Õismäe tee 28 kinnistute osas, kuna detailplaneeringu koostamisel ei arvestatud vajalikul määral Väike-Õismäe tiiki ümbritseval alal asuvate ühiskondlike hoonete laiendamise vajadusega. Koolihoonete spordisaalide ning teiste õppetegevuse paremaks korraldamiseks vajalike ruumide suurused on osutunud ebapiisavaks ning hoonete rekonstrueerimisel on otstarbekas projekteerida koolidele tänapäeva nõuetele vastavad, samas ökonoomsed ja kompaktsed, piirkonna hoonestuslaadi arvestavad laiendused, mida kehtiva detailplaneeringu lahendus ei võimalda;

- Tallinna Haridusamet on korraldanud hanke Õismäe tee 28 kinnistul asuva Tallinna Õismäe Vene Lütseumi kompleksi rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, et olemasolevat koolimaja nii pealeehituse kui ka võimla juurdeehituse teel lääne poole laiendada. Hoone rekonstrueerimisel on kavas ka söögisaali laiendada ning parkimis- ja liikluslahendus korrastada. Otstarbekas on tunnistada alal kehtiv detailplaneering kehtetuks ka Õismäe tee 28e, Õismäe tee 50, Õismäe tee 50e, Õismäe tee 132 ja Õismäe tee 132e kinnistute osas, et luua paindlikumad võimalused kinnistutel asuvate koolihoonete ja alajaamade ümberehitamiseks ning kruntide kasutamistingimuste ja piiride muutmiseks;

- pärast Õismäe keskosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Õismäe tee 132, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50, Õismäe tee 50e, Õismäe tee 28 ja Õismäe tee 28e kinnistute osas on võimalik koolihoonete ja alajaamade laiendamine vajalikus ulatuses ning vajaduse korral alajaamade kavandamine uude asukohta. Samuti on kinnistuomanike kokkuleppel võimalik muuta kruntide piire.

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneering“ Õismäe tee 132, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50, Õismäe tee 50e, Õismäe tee 28 ja Õismäe tee 28e kinnistute osas. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise skeem on otsusele lisatud (lisa 2).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest Tallinna Haridusametit, Õismäe tee 50 ja Õismäe tee 132 kinnistute hoonestusõiguse omanikke ning Elektrilevi OÜ-d.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees


Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2016
otsuse nr 22
LISA 1

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine Õismäe tee 132, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50, Õismäe tee 50e, Õismäe tee 28 ja Õismäe tee 28e kinnistute osas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneering“ Õismäe tee 132, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50, Õismäe tee 50e, Õismäe tee 28 ja Õismäe tee 28e kinnistute osas.

Õismäe keskosa detailplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k „Õismäe keskosa detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ (edaspidi nimetatud ka detailplaneering).

Detailplaneeringu kohaselt on Õismäe tee 132 krundi (detailplaneeringus krunt positsioon 16) suurus 18 728 m2 ja krundi sihtotstarbeks on määratud sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa). Krundile on kehtiva detailplaneeringuga lubatud ehitada osaliselt 2 ja osaliselt kuni 4-korruseline koolikompleks, krundi lubatud ehitusaluseks pindalaks on määratud 2400 m2 ja brutopindalaks kuni 7500 m2. Kinnistu kuulub Tallinna linnale, linnavara valitseja on Tallinna Haridusamet. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega Osaühingu BCA Center kasuks.

Detailplaneeringu kohaselt on Õismäe tee 50 kinnistu (detailplaneeringus krunt positsioon 9) suurus 33 508 m2 ja krundi sihtotstarbeks on määratud sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa). Krundile on kehtiva detailplaneeringuga lubatud ehitada osaliselt 2- ja osaliselt kuni 4-korruseline koolikompleks, mille lubatud ehitusaluseks pindalaks on määratud 2600 m2 ja brutopindalaks kuni 8000 m2. Kinnistu kuulub Tallinna linnale, linnavara valitseja on Tallinna Haridusamet. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega OÜ Kooliarendus kasuks.

Detailplaneeringu kohaselt on Õismäe tee 28 kinnistu (detailplaneeringus krunt positsioon 7) suurus 15 830 m2 ja krundi sihtotstarbeks on määratud sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa). Krundile on kehtiva detailplaneeringuga lubatud ehitada osaliselt 2- ja osaliselt kuni 4-korruseline koolikompleks, krundi lubatud ehitusaluseks pindalaks on määratud 2400 m2 ja brutopindalaks kuni 7500 m2. Kinnistu kuulub Tallinna linnale, linnavara valitseja on Tallinna Haridusamet.

Õismäe tee 132e (detailplaneeringus krunt positsioon 17), Õismäe tee 50e (krunt pos 10) ja Õismäe tee 28e (krunt pos 8) kruntide sihtotstarbeks on määratud tootmismaa. Kruntidel asuvad alajaamad on ette nähtud säilitada. Kinnistute omanik on Elektrilevi OÜ.

Kinnistud jäävad Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt alale, mille maakasutuse juhtotstarve on korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms.

Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 28 vastuvõetud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ järgi on tegemist ühiskondlike hoonete alaga, mis on mõeldud põhiliselt lastehoiu-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, operatiivteenustega seotud, sakraal-, kultuuri- ja spordiasutustele ning parkidele ja rekreatsioonialadele.

Olemasolevate koolihoonete laiendamine on kooskõlas nii kehtiva Tallinna üldplaneeringu kui ka koostamisel oleva Haabersti linnaosa üldplaneeringuga.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja planeerimisseaduse § 140 lg 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Planeerimisseaduse § 140 lg 3 kohaselt esitakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Õismäe tee 132, Õismäe tee 50, Õismäe tee 28 kinnistute omanik on Tallinna linn ja linnavara valitseja Tallinna Haridusamet on esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) taotluse tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneering“ eespool nimetatud kinnistute osas kehtetuks. Õismäe tee 50 on koormatud hoonestusõigusega OÜ Kooliarendus kasuks, Õismäe tee 132 on koormatud hoonestusõigusega Osaühingu BCA Center kasuks.

Lisaks leidis amet, et koos Õismäe tee 132, Õismäe tee 50 ja Õismäe tee 28 kinnistute kehtetuks tunnistamisega on otstarbekas kehtetuks tunnistada detailplaneering ka alajaama kruntide Õismäe tee 132e, Õismäe tee 28e ja Õismäe tee 50e kinnistute osas. Amet küsis Elektrilevi OÜ-lt seisukoha detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks neile kuuluvate kinnistute osas. Elektrilevi OÜ ei olnud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise vastu, kui kruntidel asuvaid alajaamu on võimalik rekonstrueerida detailplaneeringut koostamata. Kuna kehtiv seadus on kohaliku omavalitsuse kaalutlusruumi menetlusviisi valikul suurendanud, siis olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ei ole vajalik detailplaneeringu koostamine. Olenevalt sellest, millises ulatuses soovitakse hoonet laiendada või kavatsetakse hoone asukohta muuta, võib osutuda vajalikuks projekteerimistingimuste taotlemine.

Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu alale jäävate kinnistute omanike tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevatele isikutele. Kuna Õismäe tee 132, Õismäe tee 50 ja Õismäe tee 28 kinnistute omanik on taotlustega soovinud detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist talle kuuluvate kinnistute osas ja Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50e ja Õismäe tee 28e kinnistute omanikul ei ole vastuväiteid, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost Õismäe tee 132, Õismäe tee 50, Õismäe tee 28, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50e ja Õismäe tee 28e kinnistute omanike osalemisega haldusakti andmise menetluses. Lisaks on välja selgitatud ka Õismäe tee 132 ja Õismäe tee 50 kinnistute hoonestusõiguse omanike arvamus. Hoonestusõiguse omanike esindaja kinnitas, et ei ole vastu, kui detailplaneering eespool nimetatud kinnistute osas kehtetuks tunnistatakse.

Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel analüüsida haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust.

Riigikohus on 30. novembril 2010 haldusasjas nr 3-3-1-63-10 tehtud otsuses leidnud, et detailplaneeringus määratletud ehitusõiguse tingimused kehtivad võimalike planeeringualale püstitatavate ehitiste suhtes üldiselt, mitte üksnes ehitiste esmakordsel püstitamisel. Seetõttu ei mõjuta ehituslubade väljastamine detailplaneeringu regulatsiooni kehtivust. Tegemist ei ole haldusmenetluse seaduse § 61 lõikes 2 nimetatud olukorraga, kus haldusaktiga antud õigus oleks lõplikult ellu viidud. Seega on detailplaneeringu kehtestamise otsuse kehtetuks tunnistamine võimalik.

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistada ka detailplaneeringu osa.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Õismäe tee 132, Õismäe tee 50, Õismäe tee 28, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50e ja Õismäe tee 28e kinnistute osas. Pärast Õismäe keskosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Õismäe tee 132, Õismäe tee 50, Õismäe tee 28, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50e ja Õismäe tee 28e kinnistute osas on võimalik koolihoonete või alajaamade laiendamine vajalikus ulatuses. Samuti on kinnistuomanike kokkuleppel võimalik muuta kruntide piire. Projekteerimise käigus kokkuleppel Elektrilevi OÜ-ga on võimalik muuta ka alajaamade asukohti.

Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 2 kohaselt saadab kohalik omavalitsus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse ärakirja Harju maavanemale ja riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul planeeringu kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise päevast arvates. Samuti teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest Tallinna Haridusametit, Õismäe tee 28e, Õismäe tee 50e ja Õismäe tee 132e kinnistute omanikku Elektrilevi OÜ-d ning Õismäe tee 50 ja Õismäe tee 132 kinnistute hoonestusõiguse omanikke.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimeesTallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2016
otsuse nr 22
LISA 2

Õismäe keskosa detailplaneeringu Õismäe tee 132, Õismäe tee 132e, Õismäe tee 50, Õismäe tee 50e, Õismäe tee 28 ja Õismäe tee 28e kinnistute osas kehtetuks tunnistamise skeem

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees