Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava
Tallinna Linnavalitsus 10.02.2016 korraldus number 210
Redaktsiooni kehtivus:11.04.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 11.04.2018 nr 540

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. veebruar

2016 nr

210-k

 

 

Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2015 määruse nr 4 „Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia” § 3 alusel ning tulenevalt siseministri 3. märtsi 2015 määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng““ §-st 10, § 11 lg-st 1 ja § 12 lg-st 6

 

 

         

1. Kiita heaks Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava vastavalt lisale.

2. Volitada Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartit  pidama läbirääkimisi Rahandusministeeriumiga asendamaks Järveotsa tee 33 objekt põhinimekirjas Kose tee 58 Pirita-Kose lasteaia ehitamisega.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Rahandusministeeriumile, Tallinna Haridusametile, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

4. Tallinna Linnakantseleil avaldada Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Lisa - Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava