Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 10.02.2016 korraldus number 187

Redaktsiooni kehtivus 10.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. veebruar

2016 nr

187-k

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 13. jaanuari 2016 korraldusega nr 18-k kehtestatud „Valdeku tn 109, 109a ja 109b kinnistute detailplaneeringust“

1. Määrata Nõmme linnaosas Männiku asumis Valdeku tn 109, 109a ja 109b kinnistute detailplaneeringu alal Valdeku tänavalt põhjasuunas kulgevale tänavale nimeks Räniliiva tänav (tänava skeem lisas).

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine pärast aadresside muutmist koos uute aadressinumbritega.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Osaühingule Mergo Invest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Räniliiva tänava skeem