Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 10.02.2016 korraldus number 186

Redaktsiooni kehtivus 10.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. veebruar

2016 nr

186-k

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korraldusega nr 1697-k kehtestatud „Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringust“

1. Määrata Haabersti linnaosas Mäeküla asumis Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringuga kavandatud uuele tänavale nimeks Piimamehe tänav (tänava skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele, Dekomet OÜ-le, OÜ-le Florest Transport, OÜ-le Helicom, OÜ-le Härgmäe Kinnisvara ja OÜ-le Kiisukäpp.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Piimamehe tänava skeem