Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale 2015. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine
Tallinna Linnavalitsus 03.02.2016 korraldus number 169
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. veebruar

2016 nr

169-k

Tallinna linnale 2015. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 34 "Tallinna linna 2015. aasta eelarve" § 2 lg 1 p-de 1 ja 9 alusel ning tulenevalt Tallinna Kommunaalameti taotlusest

1. Kinnitada Tallinna linnale 2015. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes summas 3 624 983 € vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve (riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste arvelt)” ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve (riigieelarve eraldise arvelt)“.

2. Kinnitada asutuste omatulude kavandatust suuremas mahus täitmine 2015. aastal vastavalt lisale 3 „Omatulude eelarve“ ja sellele vastav kulutuste suurendus vastavalt lisale 4 „Kulude eelarve (omatulude arvelt)“ ja lisale 5 „Investeerimistegevuse eelarve (omatulude arvelt)“.

3. Täpsustada tootevaldkonna „Teed ja tänavad“ kulusid üldsumma piires vastavalt Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 34 „Tallinna linna 2015. aasta eelarve“ lisa 3 „Kulude eelarve“ jaotises „Kommunaalameti haldusala“ linnavalitsusele antud volitusele vastavalt lisale 6 „Kulude eelarve (täpsustamine vastavalt linnavalitsusele antud volitustele)“.

4. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad