Tänavanime leviala muutmine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 03.02.2016 korraldus number 154

Redaktsiooni kehtivus 03.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. veebruar

2016 nr

154-k

Tänavanime leviala muutmine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 30. septembri 2004 otsusega nr 208 osaliselt kehtestatud „Kakumäe tee 86 / Ahvena tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“ ja vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Haabersti linnaosas Kakumäe asumis paikneva Ahvena tänava leviala (tänava skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Ahvena tänava leviala muutmise skeem