Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Termaki Autopargi Aktsiaseltsi omandis olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, aadressi ja sihtotstarbe määramine ning plaani- või kaardimaterjalil määratud maaüksuse piiride kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 03.02.2016 korraldus number 145
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. veebruar

2016 nr

145-k

Termaki Autopargi Aktsiaseltsi omandis olevate ehitiste  teenindamiseks vajaliku maa pindala, aadressi ja sihtotstarbe määramine ning plaani- või kaardimaterjalil määratud maaüksuse piiride kinnitamine

Maakatastriseaduse § 18 lg 6, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 50 ja § 54 lg 1, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra“ p-de 6 ja 16, 30. juuni 1998 määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra“ p-de 2 ja 12, 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 2, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 54 Maakatastriseaduse § 20 lg 55 ja Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele, 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja 2. juuni 2011 määruse nr 19 Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga, 12. novembri 2015 otsusega nr 184 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine ning munitsipaalomandisse taotletavale maale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korraldusega nr 1868-k „Kadaka tee maaüksuste aadresside korrastamine Mustamäe linnaosas

1. Määrata Termaki Autopargi Aktsiaseltsi kui äriühingu, mille kõik osad või aktsiad kuuluvad Tallinna linnale, omandis olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, aadress ja sihtotstarve ning kinnitada plaani- või kaardimaterjalil määratud maaüksuse piirid alljärgnevalt:

aadress Pilvetee tn 8, Mustamäe linnaosa. Maatükil asuvad kütusehoidla (ehitisregistri kood 220600339), administratiivhoone (ehitisregistri kood 120600354), tehnilise ülevaatuse hoone (ehitisregistri kood 101044050), suur kaarhall (ehitisregistri kood 120600341), väike kaarhall (ehitisregistri kood 120600348) ja autode pesula (ehitisregistri kood 120600357);

pindala 12 943 m², vastavalt korralduse lisas olevale Tallinna Linnavaraameti koostatud katastriüksuse plaanile töö nr MK-14/16;

sihtotstarve ärimaa;

maksustamishind 322 670 eurot Tallinna Linnavaraameti 21. jaanuari 2016 maatüki maksustamishinna õiendi nr 62 kohaselt.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Termaki Autopargi Aktsiaseltsile ja Tallinna Ettevõtlusametile.


3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Pilvetee tn 8 moodustatava katastriüksuse (pindalaga 12 943 m²) plaan