Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
12.02.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ametite põhimääruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 28.01.2016 määrus number 2 [RT IV, 09.02.2016, 26]
Jõustumine:12.02.2016
Redaktsiooni kehtivus:12.02.2016 - ... [RT IV, 09.02.2016, 26]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  28. jaanuar 2016 nr 2

Ametite põhimääruste muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 37 „Tallinna Kommunaalameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠2. Asukoht

Ameti asukoht on Tallinn.“;

2) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tegevusvaldkondade raames on ameti ülesanded:

1) Tallinna linna (edaspidi linn) avalikke teenuseid pakkuvate infrastruktuuriobjektide, sh avalike teede, sildade, tunnelite, viaduktide, sademeveekanalisatsiooni, avalike objektide välisvalgustuse, jalgratta- ja jalgteevõrgustiku, teemaal asuva haljastuse, parkide, sh ajalooliste parkide, haljasalade, purskkaevude, monumentaalkunstiobjektide ja hüdrotehniliste ehitiste kavandamise, projekteerimise, ehituse, remondi ja hoolduse korraldamine;

2) teemaale linnamööbli ja jäätmemahutite paigaldamise ja nende hoolduse korraldamine;

3) linna tehnilise infrastruktuuri ja energeetika säästva arengu planeerimine Tallinna arengustrateegia ja linna energeetikakontseptsiooni kohaselt, üld- ja teemaplaneeringute koostamise ning planeeringute ja ehitusprojektide menetlemise protsessis;

4) jalgrattaparklate rajamise ja käitamise korraldamine;

5) linna avalike tualettide haldamine;

6) linna haldusterritooriumil asuvates supluskohtades rannapäästeteenuse korraldamine;

7) linnale kuuluvate sadamarajatiste ja kaldakindlustuste haldamine;

8) koostöös vee-ettevõtjatega linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava elluviimise korraldamine ja seire;

9) linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;

10) linna veehaarde kaitse ning kvaliteetse veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise korraldamine;

11) ameti pädevuse piires energiasäästu tagamisega ja kaugküttepiirkonna määramisega seotud tegevuste ja põhimõtete järgimise korraldamine;

12) ameti tegevusvaldkonda puudutavate arengukavade, sh linna teehoiukava, teede arengukava, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jt linna tehnilise infrastruktuuri arengukavade kavandamise, koostamise ja elluviimise korraldamine;

13) ameti pädevuse piires ettepanekute esitamine riigi ja linna valdkondlike arengukavade eelnõude koostamiseks;

14) ameti tegevusvaldkonda puudutavate teadus- ja uurimistööde koostamise korraldamine;

15) ameti hallatava asutuse arengusuundade kujundamine, töö koordineerimine ning järelevalve teostamine;

16) linnas projekteeritavate teede ja ehitiste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;

17) üld-, teema- ja detailplaneeringute, tee- ja tänavavalgustusehituse jt projektide kooskõlastamine;

18) ehitusprojektide ehituslubade menetlemine tehnilise infrastruktuuri seisukohalt;

19) tänavakaubanduse, reklaami, avalike ürituste jt lubade kooskõlastamine;

20) kaevetöölubade, linnatänavatel erakorraliseks veoks ja sõiduks tasuliste erilubade ja muude ameti põhitegevusest tulenevate lubade taotluste menetlemine, andmine, peatamine ja tühistamine;

21) järelevalve kaeve- ja avariitööde üle;

22) teeregistri ja muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine;

23) planeerimisseaduse § 131 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohaste teede ja tehnovõrkude valmisehitamise lepingute koostamine, sõlmimine ja järelevalve;

24) linnavalitsuse kommunaalvaldkonna alatiste ja ajutiste komisjonide ning töögruppide töö korraldamine;

25) linna hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, Tallinna Abikeskuse telefoni 1345 töö tagamine linna ja riigi vahelise halduslepingu kohaselt, linna kriisireguleerimise struktuuriüksuste töö ning kriisireguleerimisõppuste ja -koolituste korraldamine;

26) elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldusega seonduvate ülesannete täitmine, sh elutähtsate teenuste osutajate nõustamine, elutähtsate teenuste osutajate koostatud toimepidevuse riskianalüüside ja toimepidevuse plaanide läbivaatamine ja kontrollimine, kas need vastavad Siseministeeriumi juhendmaterjalidele, Siseministeeriumile ülevaadete koostamine elutähtsate teenuste toimepidevuse korralduse seisust;

27) Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti põhiülesannete täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine;

28) ameti pädevuse piires teiste kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusasutuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide asjaomaste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö tegemine;

29) kommunaalvaldkonna koolituste korraldamine;

30) ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine linna õigusaktides sätestatud korras;

31) ameti pädevusse kuuluvates küsimustes linna õigusaktide eelnõude väljatöötamine;

32) väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;

33) ettekirjutuste tegemine ning asendustäitmise ja sunniraha rakendamine oma tegevusvaldkonna raames.“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 36 „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Asukoht

Ameti asukoht on Tallinn.“;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) üld-, teema- ja detailplaneeringute koostamise korraldamine, välja arvatud detailplaneeringust huvitatud isikutega halduslepingute sõlmimine avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ja tehnorajatiste rajamiseks;“;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) linna teedevõrgu, energeetika ja tehnilise taristu planeerimises osalemine;“;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) projekteerimistingimuste menetluse korraldamine;“;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) kohanimekorraldus ja aadressi määramine;“;

6) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktidega 23-34 järgmises sõnastuses:

„23) muinsuskaitse ning miljööväärtuslike hoonestusaladega seotud infolevi korraldamine;

24) Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objekti kaitse ja väärtustamine, sh ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioonist tulenevate ja Tallinna linna pädevuses olevate arengu- ja muude dokumentide koostamise korraldamine;

25) UNESCO maailmapärandi komitee teavitamine planeeringutest, mis käsitlevad Tallinna vanalinna;

26) Tallinnas asuva kultuuripärandi väljaselgitamine, ettepanekute tegemine kultuuriväärtusega kinnis- või vallasasja, selle osa või asjade kogumi tunnistamiseks kultuurimälestiseks (edaspidi mälestis) ja mälestiste kaitse korraldamine;

27) arvestuse pidamine Tallinna linna haldusterritooriumil asuvate mälestiste üle;

28) miljööväärtuslike hoonestusalade valdkonnas uurimistööde koordineerimine ja tellimine;

29) Tallinna linna haldusterritooriumil asuvate linnaehitus- ja arhitektuuriajalooliselt väärtuslike ja väga väärtuslike hoonete ajalooliste õiendite kooskõlastamine ja arhiveerimine;

30) miljööväärtusliku hoonestusala elamutele, ajaloo- või arhitektuurimälestistele ning linnaehitus- ja arhitektuuriajalooliselt väärtuslikele ja väga väärtuslikele elamutele välisviimistluspasside koostamise korraldamine;

31) miljööväärtuslikul hoonestusalal ja Tallinna linna haldusterritooriumil asuvate linnaehitus- ja arhitektuuriajalooliselt väärtuslike ja väga väärtuslike elamute restaureerimise ja remondi toetamine;

32) mälestiste kasutamise, konserveerimise ja restaureerimise ning kultuuripärandit populariseerivate avalike tegevuste korraldamine ja toetamine;

33) nõustamine miljööväärtuslike hoonestusalade, Tallinna vanalinna muinsuskaitseala ja mälestiste nimekirjas olevate objektide ning nende kaitsevööndite küsimustes;

34) lubade menetlemine mälestistel, nende kaitsevööndites ja Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal tehtavateks töödeks ning järelevalve nende tööde üle.“.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2013 määruse nr 44 „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimäärus“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠2. Asukoht

Ameti asukoht on Tallinn.“.

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määruse nr 32 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠2. Asukoht

Ameti asukoht on Tallinn.“.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees