Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 27.01.2016 korraldus number 113
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 25.01.2018 nr 12, vastuvõetud 25.01.2018

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. jaanuar

2016 nr

113-k

 

 

R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas F. R. Faehlmanni, J. Vilmsi ja R. Tobiase tänava vahelises kvartalis. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane maakasutuse juhtotstarve on korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- või enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm; paneelelamupiirkondades ka bürood jm keskkonnaohutud ettevõtted. Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringus määratud juhtotstarbega kooskõlas;

- kavandatud on F. R. Faehlmanni, J. Poska, Laulupeo ja Kollase tänava ääres välja kujunenule sarnane linnaruum. Jätkatud on piirkonnale iseloomulikku kvartaalset hoonestust;

- R. Tobiase tänava äärde on hooned planeeritud selgelt tajutavale ehitusjoonele, et kujuneks korrastatud tänavasein. J. Vilmsi tänava poolne ehitusjoon on määratud J. Vilmsi tänava ääres asuvate ja säilitamist väärivate hoonete järgi;

- polüfunktsionaalse piirkonna kujundamiseks on planeeritud hoonetesse kavandatud nii elu- kui äriruumid;

- piirkonnale iseloomuliku hoonestuskõrguse hoidmiseks on kavandatud hoonete lubatud suurim kõrgus maapinnast 21 m, absoluutkõrgus 29,6 m;

- monotoonsuse vältimiseks on hooned kavandatud liigendatuna. Selline lahendus võimaldab kasutada katusepinda erinevatel kõrgustel terrassidena lisaks hoonete vahel olevale rekreatsioonialale. Sellisel viisil liigendatud katusemaastik, sh J. Vilmsi tänava poole projekteeritud 5. korruse ulatuses tagasiaste, võimaldab vähendada hoone 5-6 - korruselisest kõrgusest tulenevat massiivset mõju Kadrioru piiril ja on hea üleminek Kadrioru ala hoonestuslaadile. Kõrgematest ja madalamatest osadest koosnev hoone varjutab vähem päevavalgust naaberhoonetes ja siseõuedes. J. Vilmsi tänava äärsete hoonete 5. ja 6. korrusele on planeeritud tagasiaste sarnaselt J. Vilmsi tn 32 asuva elamuga;

- detailplaneeringus kavandatu elluviimisel jääb lähialale jäävates eluruumides tagatuks planeeringu koostamise ajal kehtinud Eesti standardi EVS 894:2008 A1:2010 „Loomulik valgus elu- ja bürooruumides“ kohane piisav insolatsiooni kestus;

- jalakäijate turvalisuse suurendamiseks on R. Tobiase tänava äärde hooned planeeritud olemasolevate hoonetega võrreldes ca 4,0 ̶ 4,5 m tänavast eemale, mis võimaldab rajada laiema kõnnitee tänava äärde;

- parkimise lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014”;

- kavandatud hoonete soojusvarustus on lahendatud kaugkütte baasil;

- detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid on kohalik omavalitsus osaliselt arvestanud. Harju maavanem on detailplaneeringu üle järelevalvet tehes märkinud, et kohalik omavalitsus on detailplaneeringu koostamisel arvestanud planeerimisseaduses sätestatud detailplaneeringu avaliku menetluse nõudeid.

 

 

         

Kehtestada Kesklinnas asuva 1,12 ha suuruse maa-ala kohta koostatud R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 11178, milles on ette nähtud krundipiiride muutmise teel moodustada üks 5 ̶ 25% ulatuses äri- ja 75 ̶ 95% ulatuses elamumaa sihtotstarbega krunt, üks kuni 50% ulatuses äri- ja vähemalt 50% ulatuses elamumaa sihtotstarbega krunt ning üks elamumaa sihtotstarbega krunt ja jätta muutmata R. Tobiase tn 5 kinnistu piirid, kuid muuta sihtotstarve kuni 50% ulatuses äri- ja vähemalt 50% ulatuses elamumaaks. Moodustatavatele ja alale jäävatele kruntidele on määratud krundi kasutamise tingimused ja ehitusõigus kolme kuni 6 maapealse ja kuni 2 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ning kahe kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks.
(Kehtetu osaliselt - Tvk o 25.01.2018 nr 12, vastuvõetud 25.01.2018, sätestatud osas)

Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korraldusega nr 1207-k vastu võetud „R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringus planeeritud maa-ala piire ning vähendada planeeritud maa-ala 1,2 ha-lt 1,12 ha-le vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele.

Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 28. jaanuaril 2014 sõlmitud lepingule nr 3-7/213.

Teede avaliku kasutuse tagamiseks on Tallinna Linnavalitsuse 26. augusti 2015 korralduse nr 1230-k „R. Tobiase tn 1, R. Tobiase tn 3, R. Tobiase tn 5, R. Tobiase tn 7, R. Tobiase tn 9, J. Vilmsi tn 40 // R. Tobiase tn 13 kinnisasjadele ja R. Tobiase tn 11 korteriomanditele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine alusel sõlmitud 2. septembril 2015 vastavasisulised lepingud.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa - Seletuskiri