Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme tee 3 // Spordi tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Tallinna Linnavalitsus 20.01.2016 korraldus number 75
Redaktsiooni kehtivus:20.01.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. jaanuar

2016 nr

75-k

Nõmme tee 3 // Spordi tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p-de 3 ja 4, § 35 lg-te 3 ja 5, planeerimisseaduse § 142 lg 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p-ga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 12. novembri 2014 korraldusega nr 1726-k „Nõmme tee 3 // Spordi tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“ ning arvestades detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut (korralduse lisa) ja tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu kuni 6-korruselise äriruumidega korterelamu ehitamine ei oma olulist keskkonnamõju, ning arvestades Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 7. jaanuari 2016 kirja nr 6-2/16/227 ja Terviseameti Põhja talituse 21. detsembri 2015 kirja nr 9.3-1/7584

1. Mitte algatada Tallinna Linnavalitsuse 12. novembri 2014 korraldusega nr 1726-k algatatud Nõmme tee 3 // Spordi tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Nõmme tee 3 // Spordi tn 1 kinnistule ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks.

2. Detailplaneeringu:

2.1 koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn);

2.2 koostaja on Arhitektuuribüroo T. Sooväli OÜ (aadress F. R. Faehlmanni 38-7, 10125 Tallinn);

2.3 kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik järgmistel põhjustel:

3.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks tootmist, ulatusliku elamurajooni rajamist ega muud tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

3.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, asukohast ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 6-korruselise äriruumidega korterelamu ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade ja õnnetuste esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

3.3 Kristiine linnaosas Nõmme tee ääres asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid või looduslikke iseärasusi, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

3.4 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest planeeringu järgi ei likvideerita väärtuslikku kõrghaljastust. Likvideeritavad, peamiselt väheväärtuslikud puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord tingimustele. Planeeringulahendusega on ette nähtud rajada alale uut haljastust;

3.5 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringulahenduses on arvestatud, et rajatav hoonestus jääks välja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndi vaatekoridorist ja vaated vanalinnale säilitatakse. Planeeringu elluviimine ei mõjuta piirkonna liikluskoormust ega põhjusta mürataseme ja õhusaaste suurenemist. Planeeringus on ette nähtud radooni vähendamise meetmed ning planeeringulahendusega on tagatud nõutavad insolatsioonitingimused. Kuna planeeringuala paikneb kõrge müratasemega tee ääres, selgitatakse planeeringu koostamisel mürauuringuga välja liiklusmüra tasemed ja müraleevendusmeetmed;

3.6 detailplaneeringu ala naaberkinnistul on reostusuuringu käigus tuvastatud reostuskolded, kuid kuna need ei jää rajatava hoonestuse alla, ei kaasne planeeringu elluviimisel sellest olulist mõju;

3.7 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoone ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmete teke seotud peamiselt ehitustegevusega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

3.8 detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna üldplaneeringus olev väikeelamute ala planeeritava ala piires ettevõtluse segahoonestusalaks. Kuna Nõmme tee on suure liikluskoormusega tänav, ei ole see ala üksikelamule sobiv, lisaks paiknevad ja on kavandamisel korterelamuid planeeritava ala vahetus läheduses.

4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14.00-18.00 ja neljapäeviti kell 9.00-12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

5. Tallinna Keskkonnaametil teavitada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusest 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ning asutusi, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

6. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Arhitektuuribüroo T. Sooväli OÜ-le.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Nõmme tee 3 // Spordi tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang