Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 20.01.2016 korraldus number 46

Redaktsiooni kehtivus 20.01.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. jaanuar

2016 nr

46-k

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 10 kehtestatud „Rannamõisa tee 9c ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringust“

1. Määrata Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis Rannamõisa tee 9c ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Tähistaeva tänav (tänava skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele ja NCC Elamuarendus OÜ-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Tähistaeva tänava skeem