Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 20.01.2016 korraldus number 45

Redaktsiooni kehtivus 20.01.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. jaanuar

2016 nr

45-k

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Haabersti linnaosas Astangu asumis Harkumetsa teelt edelasuunas kulgeva tänavalõigu nimeks Kadaka tee ja pikendada sellega olemasoleva Kadaka tee kulgu (tänava skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 20. veebruariks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Kadaka tee pikendamise skeem