Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Valdeku tn 109, 109a ja 109b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.01.2016 korraldus number 18
Redaktsiooni kehtivus:13.01.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. jaanuar

2016 nr

18-k

Valdeku tn 109, 109a ja 109b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Nõmme linnaosas Männiku asumis Valdeku tänava ja Männiku tee vahelisel alal. Tallinna üldplaneeringus on ala juhtotstarbeks määratud ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas;

- arvestades, et planeeritud ala asub väljakujunenud tööstushoonete piirkonnas, on kuni 3-korruseliste tootmishoonete kavandamine piirkonda sobiv;

- planeeringualale ulatub Liiva kalmistu kui kultuurimälestise, 50 meetri laiune kaitsetsoon, mistõttu tuleb arvestada muinsuskaitseameti tingimustega nii hoonete mahtude, paigutuse kui ka kujunduse tingimuste määramisel;

- tulenevalt kalmistu lähedusest on likvideeritud elamukrunt ja uute tootmishoonete ning matusealade vahele nähtud ette teemaa-ala ning haljastus;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Nõmme linnaosas 2,16 ha suurusel maa-alal asuva Valdeku tn 109, 109a ja 109b kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 07036. Detailplaneeringus moodustatakse Valdeku tn 109, 109a ja 109b kinnistute piiride ja maakasutuse sihtotstarbe muutmise tulemusel kolm tootmismaa, kaks transpordimaa ja üks sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) või transpordimaa krunt ning määratakse ehitusõigus kahe 3-korruselise tootmishoone ja kahe 2-korruselise tootmishoone rajamiseks. Hoonetel võib olla maa-alune korrus. Lisaks antakse planeeringus üldised maakasutuse tingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendus.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.


3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri