Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 "Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 23.12.2015 määrus number 52
jõustumine 10.01.2016

Redaktsiooni kehtivus 10.01.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  23. detsember 2015 nr 52

Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 „Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus ei osale huvihariduse kulude katmisel, tasub huvikooli koha maksumuse õppur või tema seaduslik esindaja.“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär