Tallinna Linnavalitsus 23.12.2015 määrus number 52.
Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 "Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise
tingimused ja kord" muutmine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tvk m 37 15.11.2007 22.11.2007 RT IV, 27.06.2013, 120