Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 16.12.2015 korraldus number 1886

Redaktsiooni kehtivus 16.12.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. detsember

2015 nr

1886-k

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel

1. Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Kadaka teelt loodesuunas kulgeva tänava nimeks Kivikülvi tänav (tänava skeem lisas).

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Kivikülvi tänava skeem