Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liimi tn 1b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 16.12.2015 korraldus number 1883
Redaktsiooni kehtivus:16.12.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. detsember

2015 nr

1883-k

Liimi tn 1b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas, Mustamäe tee, Forelli, Artelli ja Liimi tänavate vahelises kvartalis Liimi tänava ääres. Tallinna üldplaneeringus on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud tööstusettevõtete ala, põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi; uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse p 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Koostamisel oleva Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritud ala ettevõtlus ja tootmisalale, kuhu võib rajada põhiliselt tootmis-, laondus-, veondus- ja ärifunktsioonilisi ehitisi. Uusi elamuid alale planeerida ega rajada ei tohi; Detailplaneering arvestab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärke ja linna üldiseid arengusuundi;

- arvestades planeeritud maa-ala asukohta, ümbritsevat ja planeeritud hoonestust ning head ligipääsu, on ärihoonete ehitamine siinsesse linnaruumi igati sobiv;

- linnaruumi korrastamiseks on Liimi tänava äärde kavandatud hoone planeeritud väljakujunenud ehitusjoonele ja uus hoone on oma kujult ja mahult kooskõlas Liimi tänava äärde varem planeeritud perspektiivsete hoonetega;

- planeeringulahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetele.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,52 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Liimi tn 1b kinnistu detailplaneering, Arco Investeeringute Aktsiaselts töö nr 03/13. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Liimi tn 1b kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ja määrata ehitusõigus 8 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2002 otsusega nr 199 kehtestatud „Mustamäe tee, Liimi ja Artelli tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 19. juunil 2015 sõlmitud lepingule nr 3-7/111.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri