Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
16.12.2015- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee maaüksuste aadresside korrastamine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 16.12.2015 korraldus number 1868
Redaktsiooni kehtivus:16.12.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. detsember 2015 nr 1868-k

Kadaka tee maaüksuste aadresside korrastamine Mustamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 16. septembri  2015 korralduse nr 1358-k „Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt katastriüksuste ja Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsuses nr 184 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine ning munitsipaalomandisse taotletavale maale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine“ nimetatud maaüksuse aadressi Kadaka tee 70b ning Kadaka tee 70g maaüksuse aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Mustamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Kadaka tee 70d // 70e

Katastritunnus - 78405:502:0069

Uus aadress - Pilvetee tn 6

1.2 Senine aadress - Kadaka tee 70b

Uus aadress - Pilvetee tn 8

1.3 Senine aadress - Kadaka tee 70g

Uus aadress - Pilvetee tn 3

1.4 Senine aadress - Kadaka tee 72b

Katastritunnus - 78405:502:1600

Uus aadress - Pilvetee tn 5

1.5 Senine aadress - Kadaka tee T9

Katastritunnus - 78401:101:1125

Uus aadress - Pilvetee tänav T1

1.6 Senine aadress - Kadaka tee T10

Katastritunnus - 78401:101:1205

Uus aadress - Pilvetee tänav T2

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 18. jaanuariks 2015.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Fazer Eesti Aktsiaseltsile, Termaki Autopargi Aktsiaseltsile, OÜ-le VINTSELLE, Tallinna Linnavaraametile ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär