Kadaka tee maaüksuste aadresside korrastamine Mustamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 16.12.2015 korraldus number 1868

Redaktsiooni kehtivus 16.12.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. detsember 2015 nr 1868-k

Kadaka tee maaüksuste aadresside korrastamine Mustamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 16. septembri  2015 korralduse nr 1358-k „Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt katastriüksuste ja Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsuses nr 184 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine ning munitsipaalomandisse taotletavale maale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine“ nimetatud maaüksuse aadressi Kadaka tee 70b ning Kadaka tee 70g maaüksuse aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Mustamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Kadaka tee 70d // 70e

Katastritunnus - 78405:502:0069

Uus aadress - Pilvetee tn 6

1.2 Senine aadress - Kadaka tee 70b

Uus aadress - Pilvetee tn 8

1.3 Senine aadress - Kadaka tee 70g

Uus aadress - Pilvetee tn 3

1.4 Senine aadress - Kadaka tee 72b

Katastritunnus - 78405:502:1600

Uus aadress - Pilvetee tn 5

1.5 Senine aadress - Kadaka tee T9

Katastritunnus - 78401:101:1125

Uus aadress - Pilvetee tänav T1

1.6 Senine aadress - Kadaka tee T10

Katastritunnus - 78401:101:1205

Uus aadress - Pilvetee tänav T2

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 18. jaanuariks 2015.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Fazer Eesti Aktsiaseltsile, Termaki Autopargi Aktsiaseltsile, OÜ-le VINTSELLE, Tallinna Linnavaraametile ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär