Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Saviliiva tee 2a, Saviliiva tee 4b ja Saviliiva tee 8d kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjadele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 16.12.2015 korraldus number 1866
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 17.05.2017 nr 746

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. detsember

2015 nr

1866-k

 

 

Saviliiva tee 2a, Saviliiva tee 4b ja Saviliiva tee 8d kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjadele valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, võlaõigusseaduse §  188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse        § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord” § 5 ja § 6 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord” § 13 lõike 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 12. novembri 2014 korraldusest nr 1728-k „Saviliiva tee 2a, 4b ja 8d kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas”

 

 

         

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Saviliiva tee 2a, 4b ja 8d kinnistu ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) kohaselt moodustatavad järgmised transpordimaa sihtotstarbega kinnisasjad (edaspidi kinnisasjad), mis moodustatakse alljärgnevatest kinnisasjadest järgmiste osadena ning mis on Tallinna linnale vajalikud kinnisasjadele ehitatavate kõnniteede ja sõiduteede avaliku kasutamise tagamiseks:

1.1 Saviliiva tee 2a kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 1552401, katastritunnus 78406:610:1220, pindala 2727 m², sihtotstarve elamumaa) moodustatav transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 364 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 30b), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa I;

1.2 Saviliiva tee 4b kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 1566101, katastritunnus 78406:610:1240, pindala 21458 m², sihtotstarve maatulundusmaa) moodustatavad järgmised kinnisasjad:

1.2.1 transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 238 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 30c), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa II;

1.2.2 transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 842 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 26), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa III;

1.2.3 transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 1307 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 29b), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa V;

1.2.4 transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 499 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 29d), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa VI;

1.3 Saviliiva tee 8d kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 12137201, katastritunnus 78406:610:4070, pindala 24398 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) moodustatavad järgmised kinnisasjad:

1.3.1 transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 1512 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 29a), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa IV;

1.3.2 transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 1086 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 29c), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa VII.

2. Omandada punktis 1 nimetatud kinnisasjad järgmiste tingimustega:

2.1 tulenevalt detailplaneeringust on Osaühing GOLDMAN, Savikullaliivaaugu OÜ ja Tea Pilt kohustatud tagama Tallinna linnale võõrandatavatele kinnisasjadele kõnniteede ja sõiduteede väljaehitamise (edaspidi teerajatised) vastavalt Tallinna linna, Osaühingu GOLDMAN, Savikullaliivaaugu OÜ ja Tea Pildi vahel 27. mail 2015 sõlmitud lepingule nr 3-7/104 ning esitama Tallinna Kommunaalametile ehitatavate teerajatiste kasutusloa(d) koos digitaalse teostusjoonisega L-EST koordinaatide süsteemis;

2.2 kinnisasjade valdus antakse Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle üleandmise-vastuvõtmise akti(de)ga 1 kuu jooksul punktis 2.1 nimetatud teerajatistele kasutusloa väljastamisest arvates;

2.3 kinnisasjade omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse koos või eraldi 3 kuu jooksul teerajatiste valduse üleandmise-vastuvõtmise akti(de) allkirjastamisest arvates;

2.4 kui kinnisasjade omanikud ei ole ilmunud kinnisasjade omandi üleandmise asjaõiguslepingut(id) sõlmima 3 kuu jooksul kinnisasjade valduse üleandmise-vastuvõtmise akti(de) allkirjastamisest arvates, kohustub kohustust rikkunud kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

2.5 Saviliiva tee 2a, Saviliiva tee 4b ja Saviliiva tee 8d kinnisasjade osasid, mis võõrandatakse Tallinna linnale, võib kolmandatele isikutele võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandale isikule. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kohustust rikkunud kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6391 eurot iga võõrandatava kinnisasja osa eest;

2.6 Tallinna linnal ja kinnisasjade omanikel on õigus ühepoolselt kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 2 aasta jooksul kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

2.7 Saviliiva tee 8d kinnisasja koormav isiklik kasutusõigus sademeveetorustiku ja sademeveekraavi tehnorajatiste rajamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks jääb koormama Saviliiva tee 8d kinnisasjast Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 29a;

2.8 Saviliiva tee 8d kinnisasja koormav eelmärge Melius OÜ kasuks ei jää koormama Saviliiva  tee 8d kinnisasjast moodustatavaid kinnisasju, mis võõrandatakse Tallinna linnale;

2.9 taotleda eelmärke kandmist Saviliiva tee 2a kinnisasja kinnistusregistriosa nr 1552401 kolmandasse (III) jakku kinnisasja 364 m² suuruse osa, Saviliiva tee 4b kinnisasja  kinnistusregistriosa nr 1566101 kolmandasse (III) jakku kinnisasja 238 m², 842 m², 1307 m² ja  499 m² suuruste osade ning Saviliiva tee 8d kinnisasja kinnistusregistriosa nr 12137201 kolmandasse (III) jakku kinnisasja 1512 m² ja 1086 m² suuruste osade omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks;

2.10 Saviliiva tee 2a, Saviliiva tee 4b ja Saviliiva tee 8d kinnisasjadest detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jäävad eelmärked koormama ainult Tallinna linnale võõrandatavaid kinnisasju, mis on detailplaneeringus tähistatud positsioonidega 26, 29a, 29b, 29c, 29d, 30b ja 30c;

2.11 punktides 1.1, 1.2.1 kuni 1.2.4 ning 1.3.1 ja 1.3.2 nimetatud kinnisasjadel asendusistutuse kohustust ei rakendata;

2.12 kinnisasjade Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasuvad kinnisasjade omanikud;

2.13 nõustuda Saviliiva tee 2a, Saviliiva tee 4b ja Saviliiva tee 8d kinnisasjade koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

(Tlv k 17.05.2017 nr 746)

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnisasjade valitsejaks kinnisasjade Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Kommunaalametil:

4.1 võtta punktis 1 nimetatud kinnisasjade valdused üle vastavalt punktile 2.2;

4.2 edastada punktis 2.2 nimetatud valduste üleandmise-vastuvõtmise akti(de) koopia(d) Tallinna Linnavaraametile.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu(te) sõlmimine;

5.2 teha korraldus teatavaks Osaühingule GOLDMAN, Savikullaliivaaugu OÜle, Tea Pildile ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Saviliiva tee 2a, Saviliiva tee 4b ja Saviliiva tee 8d kinnisasjadest moodustatavate ja Tallinna linnale võõrandatavate kinnisasjade asukoha ning piiride skeem